dimecres, 7 de maig de 2014

Questionari als candidats a rector de la URV

Tal com us vam explicar a les assemblees del PAS, hem elaborat un qüestionari pels candidats a rector de la URV amb preguntes que afecten tot el PAS, i que creiem que poden concretar aspectes dels programes electorals. De seguida que tinguem les respostes us les farem arribar.

Qüestionari per als candidats a rector
elaborat pel Comitè d’Empresa PAS-L i la Junta de Funcionaris PAS-F
(amb la col·laboració de treballadors i treballadores del PAS)

1. Per què voleu ser rector de la URV?
2. Amb quins criteris heu escollit els membres de la candidatura?


3. L’externalització d’alguns serveis, com el CAU, té un cost molt alt per a la URV. Creieu que cal fer una valoració d’aquestes externalitzacions? Teniu previst reintegrar serveis o, pel contrari, considereu que cal fer més externalitzacions? 
4. En referència a la plantilla del PAS, teniu intenció de mantenir-la?
Consolidareu els interinatges que hi ha actualment? Si hi ha una altra reducció de la transferència econòmica de la Generalitat durant 2014 o en els propers anys, us plantegeu reduir la plantilla de PAS? En aquesta circumstància, quins aspectes reduiríeu del pressupost de la
URV? 
5. Quins conceptes o partides del pressupost no reduiríeu en cap cas?
6. A la URV és molt més fàcil conèixer les retribucions del rector que saber les retribucions dels càrrecs de confiança i eventuals, malgrat les recomanacions de la Sindicatura de Comptes. Fareu públiques les
retribucions dels càrrecs de confiança i eventuals de la URV, de manera que es puguin consultar a la Intranet, de la mateixa manera que es poden consultar, de manera transparent, les retribucions de la resta del PAS? 
7. Fareu públics per a la comunitat tots els documents de treball dels òrgans col·legiats (Consell de Govern, comissions del Consell de Govern, Claustre, Consell Social, etc.) en el mateix moment que ho siguin per als seus membres? 
8. Fareu públics els debats dels òrgans col·legiats (Consell de Govern,
comissions del Consell de Govern, Claustre, Consell Social, etc.) fent
públiques les actes o fins i tot retransmetent-los en directe, com es fa amb els plens de l'Ajuntament o del Parlament? 
9. Fareu públics els pressupostos, els ajustos i les dades d’execució del
pressupost de manera periòdica? 
10. Convidareu, de manera estable, els presidents de les juntes i comitès de personal a les sessions del Consell de Govern? 
11. Quina persona nomenareu com a gerent o gerenta de la URV? 
12. Quines directrius donarà el rector al gerent o gerenta per dirigir el PAS? 
13. Nomenareu un vicerector o un delegat del rector per al PAS? Si la resposta és sí, qui? Si la resposta és no, per què? 
14. Nomenareu delegats del rector per a alguns temes? Per a quins?
Com estarà estructurada de la Gerència? Mantindreu l’estructura que hi ha ara? 
15. Un dels principis bàsics de la funció pública és que la provisió de places es fa mitjançant concursos públics sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. A la URV hi ha, actualment, 23 persones en càrrecs de confiança (eventuals) designats directament. Considereu que són pocs / suficients / massa? Teniu previst algun canvi en aquest sentit? 
16. Fins a quin nivell de responsabilitat considereu que es poden proveir places per designació directa (eventuals)? 
17. Quin paper creieu que ha de tenir el Claustre? 
18. Encara que la legislació vigent li donen un caràcter merament consultiu, considerareu com a vinculants els acords que es prenguin al Claustre de la URV? 
19. Algunes juntes de facultat no respecten el percentatge de representació del PAS. Teniu intenció de resoldre aquesta situació? 
20. Quins mecanismes de participació de la comunitat posareu en marxa si sortiu escollit com a rector?
21. Considereu que hi ha decisions que, per la seva transcendència, haurien de sotmetre's a consulta directa a tota la comunitat universitària? Quines? 
22. Quina ha de ser la participació dels diferents col·lectius (PDI, PAS i
estudiants) en el govern de la URV?
23. Quin és el model de govern que considereu òptim per a la URV?
Com considereu que han de ser les relacions amb els òrgans de representació dels treballadors? 
24. En els temes que afectin les condicions de treball del PAS, esteu disposat que les decisions siguin consensuades mitjançant acords amb els òrgans de representació dels treballadors?  
25. Teniu previst regular la mobilitat del PAS? Com? 
26. Teniu previst modificar l’estructura actual dels serveis o unitats
administratives (fusions, noves unitats, etc.)? Si la resposta és afirmativa, en quin sentit? 
27. Malgrat que són una peça indispensable per al bon funcionament dels campus i facultats, s’ha reduït notablement la dotació de personal a les consergeries de la URV i actualment resulta insuficient per complir les funcions que li són pròpies. Teniu previst mantenir la política de reducció de personal a les consergeries o penseu millorar-ne la dotació? 
28. Teniu previst assignar (o traspassar) PAS de la URV a consorcis de la Generalitat? 
29. Teniu previst assignar (o traspassar) PAS de la URV a la Fundació, instituts de recerca, parcs tecnològics o altres institucions del grup URV? 
30. Teniu previst habilitar el teletreball per al PAS de la URV? Com? 
31. Malgrat els increments de jornada, el PAS de la URV segueix tenint un màxim de 40 hores de formació a l’any, mentre altres universitats catalanes en tenen 100. Com heu previst millorar el Pla de formació del PAS? 
32. Tenint en compte que la URV prioritza la internacionalització, esteu disposat a considerar els cursos d’anglès com a formació bàsica per al PAS (dins la jornada de treball)? 
33. Potenciareu la formació en línia dins el Pla de formació del PAS de manera que formi part de la jornada laboral? 
34. Les universitats públiques (i la URV), fent ús de l’autonomia universitària reconeguda per la legislació, signen acords sobre les condicions laborals del PAS que han negociat prèviament amb els representants dels treballadors. Considereu adequat que altres instàncies modifiquin les condicions pactades? En aquests casos, quina ha de ser la resposta de la universitat? 
35. Jubilacions anticipades: la URV ha trobat mecanismes per facilitar la jubilació anticipada del PDI (funcionari i laboral) i el PAS laboral té recollida aquesta possibilitat en el Conveni col·lectiu. Malgrat les retallades, s’han signat acords i s’han aprovat normatives perquè aquests col·lectius puguin continuar tenint l’opció de jubilar-se anticipadament. Fins ara, el PAS-F no hi ha estat inclòs. Penseu trobar algun mecanisme per igualar les condicions d’aquest col·lectiu amb la resta de treballadors? Quin ? 
36. Diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliguen les universitats a retornar la part meritada de la paga doble de l'any 2012. Les universitats públiques han posat un recurs que només aconseguirà endarrerir el pagament. Com ha de tractar la URV aquesta qüestió? 
37. Quina ha de ser la posició del rector de la URV davant la política de retallades (pressupostàries i de drets laborals i socials) a les universitats de la Generalitat de Catalunya? En aquest sentit, considereu que els polítics responsables de les retallades
dels pressupostos de les universitats públiques (i de la URV) i els drets
laborals i socials dels treballadors han de participar en els actes
institucionals de la URV? 
38. A la majoria d'universitats públiques catalanes, per a l'any 2014, el còmput d'hores anual del PAS està proper a les 1.462 hores. Aquest còmput és el que les universitats públiques (i la URV) van negociar i acordar amb els representants dels treballadors. Esteu disposat a trobar els mecanismes que permetin complir el que es va pactar i recuperar una jornada anual de 1.462 h a la URV, respectant la legalitat vigent? 
39. En diverses universitats públiques catalanes, el PAS ha recuperat el dret a matrícula gratuïta a la seva universitat, ja que es considera formació inclosa dins els plans de formació del PAS. Aplicareu aquesta mesura a la URV? 
40. Les universitats públiques van negociar i acordar amb els representants dels treballadors una sèrie de mesures de conciliació de  la vida laboral i familiar, que han estat retallades posteriorment. Buscareu mesures alternatives o compensatòries que permetin recuperar els drets de conciliació? 
41.En general, quines mesures heu pensat per millorar les condicions laborals del PAS?
42. Creieu adequat que alguna entitat del grup URV (Fundació URV, centres de recerca, parcs tecnològics, etc.) suposi una despesa per a la Universitat? 
43. Penseu que l'organització actual del “grup URV” (universitat, FURV, CEICS, parcs científics, etc.) és la més eficaç i eficient? 
44. Heu analitzat o analitzareu la participació de la URV en persones jurídiques (Fundació, CEICS, parcs científics i tecnològics, Regió del Coneixement, etc.) i els retorns que n'obté? En el cas que hàgiu fet o en el futur feu aquesta anàlisi, ¿us comprometeu a fer-la pública? 
45. Què penseu del projecte SUMA, que afecta l’ICAC i l’IPHES, centres vinculats a la URV? 
46. Treballareu per aconseguir unes condicions igualitàries per a tots els col·lectius de treballadors de la URV? 
47. Heu pensat alguna estratègia o acció relacionada amb la responsabilitat social universitària?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada