divendres, 16 de maig de 2014

Respostes del rector Josep Anton Ferré al qüestionari del PAS

Felicitem al nou rector de la URV Josep Anton Ferré, que ha guanyat amb el 53,97% dels vots ponderats.
A continuació us posem les respostes del nou rector al qüestionari que vam presentar els representants del PAS als dos candidats durant la campanya electoral.

1. Per què voleu ser rector de la URV?
Per servir a la URV des d’aquest càrrec tal com ja ho he fet abans des de la direcció del DEM, de l’ETSE i de l’ETSEQ, o en els vicerectorats d’Economia i Organització, de PDI i de Transferència i Innovació.

2. Amb quins criteris heu escollit els membres de la candidatura?
Experiència contrastada en càrrecs de gestió, representant una diversitat d’àmbits dels coneixement i de centres, pluralitat d’opinions, diversitat de situacions contractuals (funcionaris/laborals) i diversitat de gènere, capacitat de treball i voluntat de servei a la URV

3. L’externalització d’alguns serveis, com el CAU, té un cost molt alt per a la URV. Creieu que cal fer una valoració d’aquestes externalitzacions? Teniu previst reintegrar serveis o, pel contrari, considereu que cal fer més externalitzacions? 
Cal valorar les externalitzacions que s’han fet i com a fruit d’aquesta valoració alguns dels serveis es podrien reintegrar. No estic a favor de les externalitzacions, però tampoc en contra si ens son útils, que és el que hem de valorar.

4. En referència a la plantilla del PAS, teniu intenció de mantenir-la? Consolidareu els interinatges que hi ha actualment? 
Treballaré per mantenir la plantilla de la PAS i poder consolidar els interinatges, tal com ho hem escrit en el programa.

5. Si hi ha una altra reducció de la transferència econòmica de la Generalitat durant 2014 o en els propers anys, us plantegeu reduir la plantilla de PAS? 
La pregunta es redundant i la resposta també: la prioritat de la URV ha estat i serà mantenir la plantilla de la URV perquè és el principal actiu de la URV. No em plantejo reduir la plantilla del PAS (ni la del PDI).

6. En aquesta circumstància, quins aspectes reduiríeu del pressupost de la URV? 
Abans de reduir més despeses com he dit al programa s'ha d'intentar incrementar els ingressos captant nous alumnes en aquells graus que hi ha places vacants i en l'àmbit de postgrau. Si és necessari reduir més la despesa, cal analitzar el pressupost per veure si hi ha algun marge encara de reducció. En tot cas, el personal és l'última partida que reduiria.
 
7. Quins conceptes o partides del pressupost no reduiríeu en cap cas? 
Crec que el mes important es garantir que les persones que treballen a la URV hi puguin continuar treballant.

8. A la URV és molt més fàcil conèixer les retribucions del rector que saber les retribucions dels càrrecs de confiança i eventuals, malgrat les recomanacions de la Sindicatura de Comptes. Fareu públiques les retribucions dels càrrecs de confiança i eventuals de la URV, de manera que es puguin consultar a la Intranet, de la mateixa manera que es poden consultar, de manera transparent, les retribucions de la resta del PAS? 
Entenc que qui te capacitat per aprovar una retribució es qui la te també per fer-la pública, i en el cas del gerent això correspon al Consell Social. En aquells càrrecs que depenguin únicament del rector el meu compromís es fer públiques les retribucions que aprovi el rector.

9. Fareu públics per a la comunitat tots els documents de treball dels òrgans col·legiats (Consell de Govern, comissions del Consell de Govern, Claustre, Consell Social, etc.) en el mateix moment que ho siguin per als seus membres? 
En tot els òrgans que anomeneu hi ha representants de tots els estaments, per tant es fàcil proposar això que demaneu i serà cada òrgan col·legiat qui decideixi quin nivell de difusió vol donar al seus documents. Crec que ara ja hi
ha un nivell de difusió elevat d’aquesta informació, però segurament encara es pot millorar, per exemple, fent exposició pública de les normatives abans de passar-les a aprovació (com ja s’ha fet en un parell de casos).

10. Fareu públics els debats dels òrgans col·legiats (Consell de Govern, comissions del Consell de Govern, Claustre, Consell Social, etc.) fent públiques les actes o fins i tot retransmetent-los en directe, com es fa amb els plens de l'Ajuntament o del Parlament?
La resposta és idèntica a l’anterior.

11. Fareu públics els pressupostos, els ajustos i les dades d’execució del pressupost de manera periòdica? 
No entenc ben be la pregunta ja que des de fa anys es presenta en el CdG cada pressupost, cada modificació i el tancament dels pressupostos tancats. Per exemple, en els darrers mesos jo mateix he demanat anar com a convidat al CdG per conèixer aquestes dades.

12. Convidareu, de manera estable, els presidents de les juntes i comitès de personal a les sessions del Consell de Govern? 
El mecanisme que te previst l’Estatut de la URV es que qui vulgui anar als CdG ho pot demanar, i em sembla que això és apropiat tenint en compte que en el CdG ja hi ha representats de tots els estaments, encara que trobo molt bé que
persones que no en son membres de ple dret hi vulguin assistir.

13. Quina persona nomenareu com a gerent o gerenta de la URV? 
Manuel Molina

14. Quines directrius donarà el rector al gerent o gerenta per dirigir el PAS? 
Les que emanin de les decisions que es prenguin en el Consell de Govern, de les reunions de l’equip de govern i del propi rector.

15. Nomenareu un vicerector o un delegat del rector per al PAS? Si la resposta és sí, qui? Si la resposta és no, per què? 
No, per fer-ho caldria canviar l’Estatut de la URV, ja que l’Estatut es ben clar en encarregar aquesta feina al gerent (article 70). Fer-ho d’una altre manera fora il·legal en incomplir l’Estatut.

16. Nomenareu delegats del rector per a alguns temes? Per a quins?
Si. Encara no està decidit.

17.Com estarà estructurada de la Gerència? Mantindreu l’estructura que hi ha ara? 
Globalment si, però alineant més l’estructura de la Gerència amb el  Vicerectorats que proposem crear que son menys nombrosos i acumulen més
competències que abans.

18. Un dels principis bàsics de la funció pública és que la provisió de places es fa mitjançant concursos públics sota els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. A la URV hi ha, actualment, 23 persones en càrrecs de confiança (eventuals) designats directament. Considereu que són pocs / suficients / massa? Teniu previst algun canvi en aquest sentit? 
A la funció pública hi ha tant places que es proveeixen per concurs com les que son ocupades eventualment per càrrecs de confiança. En el cas de la URV, una part de les persones que hi ha en càrrecs de confiança són persones que algun dia van accedir a la URV mitjançant concurs públic. No crec que s’hagin d’incrementar.

19. Fins a quin nivell de responsabilitat considereu que es poden proveir places per designació directa (eventuals)? 
Les places eventuals han de ser en llocs de treball que tinguin un rol directiu en l'organització tal com s'entendria en qualsevol organització amb la mida i la complexitat de la URV. Mes que nivell es podria parlar de nombre. Si hi ha 640 PAS i 590 PDI en places proveïdes per concurs públic, quin % en places de lliure designació es raonable que hi hagi? ... 23 de 640 és un 3.5% ... es massa?

20. Quin paper creieu que ha de tenir el Claustre? 
Crec que de les que li assigna l’Estatut de la URV, la més important és la primera, o sigui, establir les línies generals d’actuació de la Universitat i proposar iniciatives, apart de rebre i aprovar l’informe anual del rector.

21. Encara que la legislació vigent li donen un caràcter merament consultiu, considerareu com a vinculants els acords que es prenguin al Claustre de la URV? 
Donar-li un pes diferent del que li assigna la legislació vigent no crec que sigui possible sense incórrer en una il·legalitat. Ara be, les consultes es fan per tenir-les en compte, perquè si no, no caldria fer-les!

22. Algunes juntes de facultat no respecten el percentatge de representació del PAS. Teniu intenció de resoldre aquesta situació? 
Si no respecten l’Estatut s’hi hauran d’ajustar.

23. Quins mecanismes de participació de la comunitat posareu en marxa si sortiu escollit com a rector?
Se que ara hi ha, en l’àmbit del PAS, un sistema de grups de treball per a tractar/modificar/millorar les normatives/reglaments, però no se si abasta
tots els àmbits que crec que s’haurien de tocar, per això en el punt 44 dèiem que s’havia de desenvolupar una estratègia de millora continua que impliques a tots els estaments en tots els centres i serveis, i que implica organitzar en cada
àmbit comitès de qualitat que vehiculin aquesta participació.

24. Considereu que hi ha decisions que, per la seva transcendència, haurien de sotmetre's a consulta directa a tota la comunitat universitària? Quines? 
Es un mecanisme que no està previst a l’Estatut de la URV, en tot cas aquestes “decisions transcendents” es podria entendre que son “les línies generals d’actuació” que ha d’aprovar el Claustre

25. Quina ha de ser la participació dels diferents col·lectius (PDI, PAS i estudiants) en el govern de la URV?
La que està prevista a l’Estatut i que ja s’ha vingut realitzant fins ara, però millorada amb un major flux d’informació i amb una major implicació i coresponsabilitat en la presa de decisions.

26. Quin és el model de govern que considereu òptim per a la URV? Com considereu que han de ser les relacions amb els òrgans de representació dels treballadors? 
El que tenim, autonomia de la institució i rendiment de comptes. No crec que un rector nomenat des de fora sigui millor que un rector elegit per la comunitat universitària.

27. Com considereu que han de ser les relacions amb els òrgans de representació dels treballadors?
Fluides i periòdiques.

28. En els temes que afectin les condicions de treball del PAS, esteu disposat que les decisions siguin consensuades mitjançant acords amb els òrgans de representació dels treballadors?  
Les condicions de treball crec que s’han de consensuar amb el òrgans de representació, però s’ha de distingir entre el que son condicions de treball i el que son condicions d’organització del treball, de dimensionat de plantilles, d’assignació de recursos, etc, que corresponen al CdG.

29. Teniu previst regular la mobilitat del PAS? Com? 
Hem explicat en el programa que pensem que pot ser més beneficiós regular la mobilitat funcional (poder dedicar part del temps a fer altres feines sense haver de canviar de lloc de treball) més que no pas promoure la mobilitat entre unitats o la mobilitat geogràfica.

30. Teniu previst modificar l’estructura actual dels serveis o unitats administratives (fusions, noves unitats, etc.)? Si la resposta és afirmativa, en quin sentit? 
No de forma immediata. Però és un tema que estudiarem per veure com podem optimitzar els recursos humans i materials que tenim.

31. Malgrat que són una peça indispensable per al bon funcionament dels campus i facultats, s’ha reduït notablement la dotació de personal a les consergeries de la URV i actualment resulta insuficient per complir les funcions que li són pròpies. Teniu previst mantenir la política de reducció de personal a les consergeries o penseu millorar-ne la dotació? 
A més a més de les consergeries, hi ha moltes altres peces que també son indispensables per el bon funcionament dels campus i les facultats. Les actuals restriccions pressupostàries no ens permeten pensar en millorar ni la dotació ni de les unes ni de les altres.

32. Teniu previst assignar (o traspassar) PAS de la URV a consorcis de la Generalitat? 
 No

33. Teniu previst assignar (o traspassar) PAS de la URV a la Fundació, instituts de recerca, parcs tecnològics o altres institucions del grup URV? 
No

34. Teniu previst habilitar el teletreball per al PAS de la URV? Com? 
Si. Encara no ho hem treballat amb detall, però primer analitzant ens quins àmbits es possible, escoltant els caps de les unitats possiblement implicades, mirant en quins àmbits es tecnològicament és viable i fent una prospecció
de les persones que, podent-ho fer per les característiques del seu lloc de treball, s’hi voldrien acollir, tot plegat prioritzant els casos de conciliació de la vida laboral i familiar

35. Malgrat els increments de jornada, el PAS de la URV segueix tenint un màxim de 40 hores de formació a l’any, mentre altres universitats catalanes en tenen 100. Com heu previst millorar el Pla de formació del PAS? 
Si no ho tinc mal entès el màxim actual de 40 hores és a banda de les hores destinades a idiomes, per tant, a la nostra universitat també ens aproximem a les 100.

36. Tenint en compte que la URV prioritza la internacionalització, esteu disposat a considerar els cursos d’anglès com a formació bàsica per al PAS (dins la jornada de treball)? 
SI sempre que vagi associat a l’assoliment de certificacions específiques i reconegudes que la universitat pugui exhibir davant un comitè extern d’acreditació, per exemple.

37. Potenciareu la formació en línia dins el Pla de formació del PAS de manera que formi part de la jornada laboral? 
SI, sempre que vagi associat a l’assoliment de certificacions específiques i reconegudes que la universitat pugui exhibir davant un comitè extern d’acreditació, per exemple.

38. Les universitats públiques (i la URV), fent ús de l’autonomia universitària reconeguda per la legislació, signen acords sobre les condicions laborals del PAS que han negociat prèviament amb els representants dels treballadors. Considereu adequat que altres instàncies modifiquin les condicions pactades? En aquests casos, quina ha de ser la resposta de la universitat? 
Jo crec que hi ha d’haver negociació col·lectiva, tal com ja estableix l’EBEP, però el rector, com a màxim responsable de la institució, també ha de complir i fer complir la llei. El problema no és de la universitat, es de prevalença entre la
negociació col·lectiva i la llei.

39. Jubilacions anticipades: la URV ha trobat mecanismes per facilitar la jubilació anticipada del PDI (funcionari i laboral) i el PAS laboral té recollida aquesta possibilitat en el Conveni col·lectiu. Malgrat les retallades, s’han signat acords i s’han aprovat normatives perquè aquests col·lectius puguin continuar tenint l’opció de jubilar-se anticipadament. Fins ara, el PAS-F no hi ha estat inclòs. Penseu trobar algun mecanisme per igualar les condicions d’aquest col·lectiu amb la resta de treballadors? Quin ? 
La jubilació anticipada només es pot fer si ho permet la legislació i per aquest motiu fins a dia d'avui no s'ha pogut fer al PAS-F. Actualment, tant per PDI com PAS laboral i funcionari només es pot accedir a la jubilació anticipada si es reuneixen els requisits legals (edat i anys de servei). Tot i això, defensarem que es flexibilitzi aquesta normativa per facilitar la consolidació de les persones que estan en places no permanents.

40. Diverses sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliguen les universitats a retornar la part meritada de la paga doble de l'any 2012. Les universitats públiques han posat un recurs que només aconseguirà endarrerir el pagament. Com ha de tractar la URV aquesta qüestió? 
Complint les sentències judicials quan siguin definitives.

41. Quina ha de ser la posició del rector de la URV davant la política de retallades (pressupostàries i de drets laborals i socials) a les universitats de la Generalitat de Catalunya? 
Defensar la utilitat social de la universitat pública, defensar la eficàcia de la URV en l’acompliment de la seva missió docent i de recerca i la eficiència del seu funcionament exemplar. M’agradaria molt que tot el PAS de la URV compartís amb nosaltres aquest compromís de defensar la URV treballant amb intensitat per conservar les metes assolides i el nostre posicionament dins del sistema universitari. Crec que això és el que ens fa realment forts i assegura el nostre futur.

42.En aquest sentit, considereu que els polítics responsables de les retallades dels pressupostos de les universitats públiques (i de la URV) i els drets laborals i socials dels treballadors han de participar en els actes institucionals de la URV? 
Crec que és necessari mantenir les relacions institucionals amb totes les administracions públiques, al marge de les situacions que es derivin entre finançador i finançat. “Expulsar” dels actes institucionals als que determinen el nostre finançament segur que a curt termini ens donaria alguna satisfacció, però després a mig termini només ens perjudica a nosaltres mateixos.

43. A la majoria d'universitats públiques catalanes, per a l'any 2014, el còmput d'hores anual del PAS està proper a les 1.462 hores. Aquest còmput és el que les universitats públiques (i la URV) van negociar i acordar amb els representants dels treballadors. Esteu disposat a trobar els mecanismes que permetin complir el que es va pactar i recuperar una jornada anual de 1.462 h a la URV, respectant la legalitat vigent? 
Des del meu punt de vista és més important regular la flexibilitat horària i el teletreball més que no pas reduir el còmput global d’hores treballades. En una situació en la que no només sabem que les plantilles no podran créixer, sinó
que ens marquen l’objectiu de mantenir-la tota íntegra aquesta reducció podria perjudicar la URV més que no pas beneficiar-la, i la debilitaria. Per això em sembla que fora millor assolir un objectiu equivalent amb flexibilitat horària i teletreball.

44. En diverses universitats públiques catalanes, el PAS ha recuperat el dret a matrícula gratuïta a la seva universitat, ja que es considera formació inclosa dins els plans de formació del PAS. Aplicareu aquesta mesura a la URV? 
És una mesura que es pot mirar d'incloure al Pla de formació si es considera adequada pel desenvolupament del treballador. En tot cas la comissió del Pla de formació haurà d'establir les prioritats d’aquest Pla.

45. Les universitats públiques van negociar i acordar amb els representants dels treballadors una sèrie de mesures de conciliació de  la vida laboral i familiar, que han estat retallades posteriorment. Buscareu mesures alternatives o compensatòries que permetin recuperar els drets de conciliació? 
Si, per això hem posat els ítems de flexibilitat, teletreball i treball per projectes en el programa d’actuació.

46.En general, quines mesures heu pensat per millorar les condicions laborals del PAS?
Conservar tots els llocs de treball i pagar la nòmina puntualment crec que son les primeres i mes importants, i després facilitar la conciliació amb la flexibilitat horària i el teletreball, i millorar el clima laboral i el reconeixement de la feina que fa el PAS.

47. Creieu adequat que alguna entitat del grup URV (Fundació URV, centres de recerca, parcs tecnològics, etc.) suposi una despesa per a la Universitat?
Si es íntegrament de la URV (com la FURV) si, ja que te funcions que son de la URV però que en lloc de fer-les per si mateixa les hi fa fer a ella, ja que en aquest cas es tant “depesa” com qualsevol de les altres que contempla el  pressupost. Una cosa diferent son els altres organismes externs a la URV, distingint entre els que la URV forma part del patronat i, per tant, és en part “propietària”, i els que no actua com a tal sinó que només hi col·labora. En  aquest casos s’ha de valorar que dóna i que rep d’aquesta relació i que li convé fer.

48. Penseu que l'organització actual del “grup URV” (universitat, FURV, CEICS, parcs científics, etc.) és la més eficaç i eficient? 
No, però es la que ens han forçat els organismes finançadors fins ara. Per això en el programa diem que s’ha de perfeccionar l’encaix entre tots aquests instruments.

49. Heu analitzat o analitzareu la participació de la URV en persones jurídiques (Fundació, CEICS, parcs científics i tecnològics, Regió del Coneixement, etc.) i els retorns que n'obté? En el cas que hàgiu fet o en el futur feu aquesta anàlisi, ¿us comprometeu a fer-la pública? 
Es una de les coses que en el programa hem dit que s’han de fer, i si es fa es per fer-la conèixer al Consell de Govern i al Claustre que son els òrgans màxims de la URV.

50. Què penseu del projecte SUMA, que afecta l’ICAC i l’IPHES, centres vinculats a la URV? 
No conec prou be els detalls, però crec que es una estratègia per reduir les  aportacions que la Generalitat fa als centres de recerca que va crear fa pocs anys i que ara pateixen pel seu finançament. Jo crec que s’han de posar en el paquet d’estudi del que parlàveu abans i veure fins quin punt pot la URV  contribuir a la seva sostenibilitat sense que afecti a la de la pròpia universitat.

51. Treballareu per aconseguir unes condicions igualitàries per a tots els col·lectius de treballadors de la URV? 
Cada col·lectiu te un marc legislatiu específic, però en tot allò que no vingui regulat per aquest marc treballaré per aconseguir unes condicions igualitàries per a tots els col·lectius de treballadors de la URV.

52. Heu pensat alguna estratègia o acció relacionada amb la responsabilitat social universitària?
TOT el programa (especialment la part “Dibuixar les metes per construir el futur”) es “la responsabilitat social universitària”. En aquesta part del programa és on hem volgut definir la missió, la visió i els valors de la universitat que volem que sigui la URV.

1 comentari:

  1. A mi m'haureu de disculpar però el fet que es comenti ja que el Sr. Xavier Farriol és ja nou delegat del rector i que farà la mateixa feia que feia de vicerector fa un mes, fa malpensar. Ara ja és evident que no va sortir a la foto del nou equip no per tornar a fer classes sinó pel cas Innova i no perjudicar la campanya. Guanyades les eleccions: torna al món de la gestió en una entitat pública ara amb dos imputacions?

    El nou rector s'hauria de preguntar si aquesta és la millor manera de guanyar-se la confiança d'una ciutadania que està fins als collons de corrupció i malversió de fons públics. És així com pensa construir el futur? Un mal inici. Algú ho havia de dir.

    Ah! seguramet la retribució d'aquest nou delegat l'ha d'aprovar el Consell Social i no es farà mai pública.

    ResponElimina