dijous, 17 de setembre de 2015

Volem el que és nostre!: novetats del RD 10/2015

CCOO exigim la recuperació del que se'ns va arrabassar a les treballadores i treballadors de les universitats públiques de Catalunya    


El dissabte 12 de setembre de 2015 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 10/2015 de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía” que incorpora diferents novetats en matèria de funció pública. El mateix Reial Decret estableix que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació. 


Dies d'assumptes propis i addicionals de vacances
Sisè dia d'assumptes propis

L’article 2, apartat, 1 del RDL 10/2015 modifica l’EBEP: concretament, pel que fa als dies d’assumptes propis es modifica l’art. 48 apartat k) de l’EBEP i estableix que hi haurà 6 dies l’any per assumptes particulars.
Recordem que l’art. 48 de l’EBEP és d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa la recuperació d'aquest 6è dia és d’aplicació immediata a les universitats públiques.
Cal recordar que el Govern va eliminar, mitjançant la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, els dies d’assumptes propis als que teníem dret i va deixar aquest dret, com la resta de permisos, en el mínim al que obliga l’EBEP.

Dies addicionals per antiguitat: dies de vacances i d'assumptes propis

Larticle 2 apartat 2 del RDL 10/2015 introdueix una disposició addicional 14a a l'EBEP en relació als dies addicionals d'assumptes propis per antiguitat. Estableix fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.
L'article. 2 apartat 3 introdueix una disposició addicional 15a en relació als dies addicionals de vacances per antiguitat. Estableix que cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats.
La redacció d'aquestes disposicions addicionals no assegura l’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual cosa hem d’exigir, amb la fermesa que calgui, el seu compliment a la Generalitat i a les universitats públiques.
Des de CCOO Universitat ens adreçarem de manera immediata a les universitats, per tal de garantir l'efectiva recuperació d'aquests dies durant l'any 2015.Recuperació de la paga extra de desembre de 2012L’article 1 del RDL 10/2015 estableix que les diferents administracions públiques han de tornar l’equivalent a 48 dies o el 26,23% deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra de desembre de 2012.
Malgrat que el redactat és imperatiu: “Las distintas Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, …”, les manifestacions prèvies del Govern de la Generalitat ens fan témer la seva manca de voluntat per retornar als treballadors públics els diners robats el 2012.  

El “govern dels millors”, que ens ha fet trampa amb el reintegrament dels 44 dies, sembla poc disposat a arribar a acords, al·legant al mes de juliol, la necessitat de deixar les mans lliures al Govern que surti de les eleccions del dia 27. Fins ara, aquests mans han estat de trilers i han servit per destruir milers de llocs de treball, i arrabassar els nostres drets i els nostres salaris. No ho hem de permetre, els hem de parar els peus!

CCOO exigim al Govern de la Generalitat i a les universitats públiques:

  • El retorn immediat del 26,23% de la paga del 2012, garantint la seva aplicació abans del 31 de desembre d'aquest any.
  • Que el pressupost del 2016 inclogui la previsió pressupostaria per al retorn de la resta de la paga del 2012.
  • La recuperació de tots els dies d’assumptes propis. 
  • Els dies de vacances per serveis prestats i l'increment dels dies d'assumptes personals a partir del 6è trienni.
  • La negociació d'un calendari par la recuperació de les pagues del 2013 i 2014 i la resta de drets eliminats amb l'excusa de la crisi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada