Què és un sindicat?

El sindicat és una organització estable, integrada per treballadors i treballadores, que, voluntàriament i solidàriament, s’uneixen per defensar els seus interessos econòmics, professionals i socials. Dins dels diferents tipus de sindicalisme, el sindicalisme general, és el millor instrument per intervenir en la negociació de les nostres condicions de treball. La individualització de la negociació de les condicions de treball provoca certa indefensió i, per tant, resulta molt beneficiós negociar de manera col·lectiva els nostres drets laborals.

A nivell social, els sindicats vetllen per defensar els sistemes públics d’educació, sanitat, pensions i, en general, els de protecció social com a elements nuclears de redistribució de la riquesa.

Que és CCOO?

Les Comissions Obreres (CCOO) és un sindicat general de classe que agrupa els treballadors i treballadores independentment del ram de producció a què pertanyen i lluita per defensar els seus interessos davant l’empresariat i els governs, des d’una perspectiva global, com a treballadors i treballadores i també com a ciutadans i ciutadanes.

Que lluita fermament per reclamar, defensar, i ampliar els drets de tots els treballadors i treballadores.

Que lluita per les persones que viuen i treballen a Catalunya.

Que promou la igualtat de gènere i lluita contra el masclisme.

Obert a tots els treballadors i treballadores, independentment de la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dins del respecte als drets humans i les normes democràtiques

CCOO no depèn dels poders econòmics, de l’Estat ni dels partits polítics.

Que rebutja qualsevol tipus de discriminació per raó d’origen geogràfic o lingüístic i defensa la seva inserció a la nostra comunitat.

Fomentem la solidaritat amb tots els pobles del món que lluiten per les llibertats democràtiques, i els treballadores i treballadors que pateixen persecució pel fet d’exercir els seus drets sindicals i democràtics.

On els treballadors i treballadores són protagonistes directes de la lluita pels seus drets.

Com ens organitzem?

Mitjançant una estructura confederal que integra les federacions de tot l’Estat espanyol i alhora està afiliada a la Confederació Europea de Sindicats (CES).

Dins de l’àmbit Català, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC-CCOO) s’organitza des d’una doble visió: sectorial (d’acord amb el sector productiu) i territorial (segons criteris geogràfics).

A nivell sectorial d’empresa, la representació sindical la realitzem des de la secció sindical de CCOO a la Universitat Rovira i Virgili, que forma part de la federació d’educació.

Una mica d’història

La Secció de CCOO a la URV

La secció sindical de CCOO és l’organització del nostre sindicat al centre de treball. Està formada per tots els afiliats i afiliades a CCOO dins de l’empresa i és l’òrgan de representació i organització del sindicat a la Universitat.

La secció sindical intervé en les relacions laborals i participa en la negociació col·lectiva del seu àmbit, cercant solucions als problemes de caràcter individual o col·lectiu que es puguin plantejar. També s’encarrega d’orientar i coordinar l’activitat dels delegats i delegades de CCOO en els òrgans de representació unitària (delegats i delegades de personal, de comitès d’empresa i de juntes de funcionaris).

Com es participa en la secció sindical de CCOO a la URV?

  • Assistint a les assemblees d’afiliades i afiliats per debatre els temes d’interès sindical

  • Escollint els companys i companyes proposats per formar la direcció de la secció sindical, o per a delegats i delegades sindicals de CCOO
  • Assumint qualsevol tipus de responsabilitat sindical que es proposi

Què és el delegat sindical?

És una figura regulada a l’empara de la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS). El delegat o delegada sindical representa el conjunt dels afiliats i afiliades de CCOO davant la direcció de l’empresa. Els delegats i delegades de les seccions sindicals tenen reconeguts els mateixos drets que els membres dels òrgans de representació unitària, que bàsicament són el dret:

  • A ser informats per l’empresa de la seva marxa econòmica, de la contractació, de la imposició de sancions per faltes molt greus, de la modificació substancial de les condicions de treball…
  • A intervenir, emetent un informe previ sobre els plans de formació professional, l’organització del treball, la modificació de les condicions de treball col·lectives, l’acomiadament d’afiliats i afiliades…
  • A convocar i informar els afiliats i afiliades de CCOO, a través de publicacions o d’escrits propis, distribuïts o bé col·locats al tauler d’anuncis
  • A estar protegits jurídicament per poder desenvolupar la seva tasca de representació dels afiliats i afiliades a CCOO