Programa sindical 2023-27

El programa és el pla d’acció sindical a 4 anys i és el resultat d’un procés participatiu que ha comptat amb la col·laboració i el suport de moltíssims companys i companyes del PAS i del PDI.

El programa recull les nostres propostes i prioritats, i representa el compromís que adquirim amb els treballadors i treballadores de la URV. Lluitarem per aconseguir que aquestes propostes es puguin fer realitat.

Des de CCOO farem que la veu dels nostres companys i companyes arribi a les meses de negociació de la URV i interuniversitàries, perquè treballem de manera coordinada amb els companys de CCOO d’altres universitats i podem garantir la presència del PAS i del PDI de la URV en totes les meses de negociació, perquè CCOO som, amb el vostre suport, el sindicat majoritari a les universitats públiques catalanes.

“Les persones que estan suficientment boges com per pensar que poden canviar el món, són les que el canvien”

Steve Jobs

En el treball diari dels nostres representants sindicals, ens comprometem a seguir fent un sindicalisme de proximitat organitzant trobades a tots els campus, i fent reunions específiques per a les diferents unitats i serveis: estar a prop és la millor manera d’escoltar i poder fer propostes que donin resposta a les vostres necessitats.

En el treball intern de la Junta i el Comitè, CCOO estem convençuts que és molt important mantenir la unitat d’acció i de negociació: gairebé totes les qüestions que es negocien a la URV afecten tant als funcionaris com als laborals i és per això que ens comprometem a seguir treballant conjuntament en els òrgans de representació.

En quina situació ens trobem?

La limitació de la taxa de reposició combinada amb la manca d’inversió ha generat situacions greus de precarietat i problemes de relleu generacional que han afectat a la totalitat de la plantilla. Aquest fet però ha tingut un impacte més elevat en determinats col·lectius com ara els joves, els temporals, els associats, o el PIPF que han accedit en unes condicions notablement menys favorables, amb salaris més baixos i sense possibilitats de promoció ni d’estabilització a la URV.

Malgrat això, la URV ha continuat creixent i millorant en tots els indicadors gràcies al sobreesforç realitzat per la plantilla, que ha comportat càrregues de treball excessives i desajustaments importants entre les funcions i les categories professionals.

A CCOO creiem que és urgent i imprescindible una major dotació pressupostària al capítol de personal.

Coneix el nostre pla d’acció pel PAS

El programa sindical de CCOO per al PAS es desenvolupa a través de 6 grans eixos, cadascún dels quals incorpora una sèrie d’objectius a assolir amb accions específiques i concretes.

Eix 1 – Condicions de treball i salarials

 • Millorar el calendari laboral: recuperar la reducció d’estiu
 • Millorar les jornades i horaris: avançar en permisos i reduccions horàries
 • Ampliar la flexibilitat horària, en especial del personal de tarda, redefinint els horaris concrets de presència obligada
 • Consolidar i millorar el teletreball: més i millors eines, més i millor organització
 • Assolir reducció de jornada (mantenint el sou) per a més grans de 55 anys
 • Aconseguir que es reconegui tot el temps treballat independentment de l’horari en el que s’ha realitzat
 • Aconseguir increments salarials iguals o superiors a l’IPC
 • Recuperar el premi jubilació del PAS-F
 • Equiparar els triennis de PAS-F als de PAS-L
 • Recuperar i millorar el complement de productivitat
 • Desenvolupar un model de carrera professional del PAS per a la promoció al lloc de treball: l’experiència, la formació i el rendiment s’han de traduir en reconeixement professional i en millores retributives
 • Aconseguir una dotació econòmica suficient per a implementar la carrera professional
 • Assegurar que totes les places es cobreixen mitjançant concursos per donar opcions a la promoció vertical
 • Recuperar els beneficis socials del PAS: fons d’acció social (per a odontologia, òptica, escoles bressol, etc.) i campus d’estiu URV
 • Aconseguir la jubilació anticipada amb contracte de relleu per PAS-F
 • Recuperar les matrícules universitàries gratuïtes per al PAS i familiars
 • Dignificar el reconeixement per 25 anys d’antiguitat
 • Facilitar una mobilitat amb la reducció dels preus dels dels aparcaments, bonificacions en el transport públic i el foment dels transports no contaminants
 • Aconseguir major transparència i claredat en els processos de gestió de personal: borses, convocatòries, etc.
 • Reduir els tràmits burocràtics i optimitzar els processos
 • Establir relacions laborals basades en la confiança mútua
 • Negociar un sistema de gestió de la presència més simple, àgil i flexible, que redueixi les incidències del fitxatge
 • Facilitar el reconeixement de les hores extres treballades, la gestió i el cobrament àgil

Eix 2 – Plantilla i places de PAS

 • Reclamar a la Generalitat major finançament pel PAS
 • Demanar que la URV augmenti la inversió en la plantilla de PAS
 • Crear les places necessàries per treballar sense estrès ni sobrecàrregues
 • Dotar de noves places per revertir les externalitzacions, especialment a les consergeries
 • Crear noves places per estabilitzar tot el personal interí precari (PAS-F) i el personal temporal (PAS-L)
 • Assegurar la continuïtat de les interines al lloc de treball: no limitar a 3 anys ni a 9 mesos
 • Negociar unes condicions favorables per l’accés del personal interí i temporal en les noves convocatòries de PAS-L i PAS-F
 • Exigir el reconeixement de la categoria professional que realment correspon a cada lloc de treball
 • Augmentar els nivells i els complements de treball més baixos de cada grup (PAS-L) o escala (PAS-F)
 • Transformar les places de grup IV en grup III, aplicant l’article 30 del Conveni
 • Dotar amb un complement específic les places amb requeriment de nivell d’anglès
 • Homogeneïtzar els sistemes de provisió de places, per evitar diferències en l’accés
 • Regular que les vacants es cobreixin respectant les categories de cada plaça
 • Negociar un acord que reguli, de manera pública, transparent i ordenada, la promoció interna temporal
 • Acabar amb les comissions de servei injustificades
 • Finalitzar les comissions de servei prolongades en el temps i aconseguir que aquestes places es convoquin segons els sistemes de provisió (interinatges, places)
 • Exigir que els interinatges sobre vacants es convoquin en el termini més breu possible
 • Negociar un sistema obert de permutes internes
 • Exigir que es facin concursos de trasllat amb una periodicitat acordada
 • Negociar un sistema que permeti la mobilitat interna també pel PAS-L
 • Exigir transparència i agilitat en la gestió de les borses
 • Garantir que la informació de borses sigui pública i s’actualitzi regularment
 • Evitar que la URV utilitzi serveis externs de selecció de personal, com el SOC
 • Crear borses per a substitucions en totes les categories de PAS-L i PAS-F
 • Limitar la creació de places de lliure designació i promoure les places estructurals de plantilla que facilitin la promoció interna
 • Evitar que hi hagi places estructurals de plantilla cobertes amb personal eventual

Eix 3 – Formació

 • Potenciar un programa de formació adequada a les necessitats reals de cada servei i unitat
 • Incloure formacions transversals per a la millora de les competències personals i professionals
 • Negociar l’accés gratuït a l’oferta formativa de la Fundació URV
 • Recuperar les estades formatives d’idiomes a l’estranger pel PAS
 • Mantenir els espais de formació interna per preparar les convocatòries provisió de places
 • Valorar i remunerar la participació del PAS com a docents en accions formatives
 • Obrir la possibilitat d’accedir a les formacions per a tot el PAS
 • Facilitar la tramitació de les formacions externes especialitzades
 • Recuperar l’oferta formativa presencial

Eix 4 – Salut laboral

 • Realitzar una nova avaluació de riscos psicosocials i aplicar les mesures correctores que se’n derivin.
 • Fomentar programes d’hàbits saludables i d’activitat física
 • Negociar un protocol per aplicar la desconnexió digital tal com preveu la legislació vigent
 • Demanar la revisió i adequació dels sistemes de climatització per assegurar un entorn de treball òptim per al personal
 • Demanar la instal·lació de mesuradors de CO2 als espais de treball amb més de 5 treballadors
 • Aplicar protocols per prevenir la sobrecàrrega mental i tensional
 • Instaurar un servei de suport psicològic per al PAS
 • Incloure formacions sobre ergonomia en el Pla de Formació del PAS
 • Renovar l’equipament i adequar els espais per aconseguir una bona ergonomia i unes millors condicions ambientals

Eix 5 – Igualtat i diversitat

 • Aconseguir un protocol específic d’assetjament sexual i per raó de gènere
 • Negociar, tal com preveu la Llei d’Igualtat, un nou Pla d’Igualtat amb una perspectiva sindical que faci èmfasi en la conciliació, la doble jornada, el sostre de vidre, etc.
 • Ampliar l’oferta de formacions per a la conscienciació del PAS en relació a la diversitat
 • Incloure en el Pla de Formació del PAS, de manera sistemàtica, formacions per detectar i erradicar l’assetjament a la feina
 • Oferir un servei de suport a les treballadores víctimes de violències masclistes
 • Crear i valorar les figures de responsables d’igualtat en el PAS
 • Facilitar que el PAS pugui accedir a les activitats de difusió i sensibilització sobre igualtat i diversitat que es fan a la URV

Eix 6 – Model d’universitat

 • Aconseguir que la URV, com a administració pública, sigui un referent en les relacions laborals
 • Assegurar que el personal de les empreses que treballen per a la URV tenen unes condicions laborals dignes
 • Reforçar el paper del PAS en els òrgans de decisió interna de la URV (Consell de Departament, Consell de Govern)
 • Reconèixer el paper del PAS dins del funcionament de la Universitat
 • Una URV més propera
 • Una URV més ecològica i sostenible
 • Una URV més innovadora

 • Una URV més igualitària i justa
 • Una URV més social
 • Una URV més moderna i digitalitzada
 • Una URV més transparent
 • Una URV més saludable

 • Una URV més internacionalitzada