Pàgina inicial/La secció/Programa sindical

Programa sindical 2019-23

El programa és el pla d’acció sindical a 4 anys i és el resultat d’un procés participatiu que ha comptat amb la col·laboració i el suport de moltíssims companys i companyes del PAS i del PDI.

El programa recull les nostres propostes i prioritats, i representa el compromís que adquirim amb els treballadors i treballadores de la URV. Lluitarem per aconseguir que aquestes propostes es puguin fer realitat.

Des de CCOO farem que la veu dels nostres companys i companyes arribi a les meses de negociació de la URV i interuniversitàries, perquè treballem de manera coordinada amb els companys de CCOO d’altres universitats i podem garantir la presència del PAS i del PDI de la URV en totes les meses de negociació, perquè CCOO som, amb el vostre suport, el sindicat majoritari a les universitats públiques catalanes.

“Les persones que estan suficientment boges com per pensar que poden canviar el món, són les que el canvien”

Steve Jobs

En el treball diari dels nostres representants sindicals, ens comprometem a seguir fent un sindicalisme de proximitat organitzant trobades a tots els campus, i fent reunions específiques per a les diferents unitats i serveis: estar a prop és la millor manera d’escoltar i poder fer propostes que donin resposta a les vostres necessitats.

En el treball intern de la Junta i el Comitè, CCOO estem convençuts que és molt important mantenir la unitat d’acció i de negociació: gairebé totes les qüestions que es negocien a la URV afecten tant als funcionaris com als laborals i és per això que ens comprometem a seguir treballant conjuntament en els òrgans de representació.

En quina situació ens trobem?

La limitació de la taxa de reposició combinada amb la manca d’inversió ha generat situacions greus de precarietat i problemes de relleu generacional que han afectat a la totalitat de la plantilla. Aquest fet però ha tingut un impacte més elevat en determinats col·lectius com ara els joves, els temporals, els associats, o el PIPF que han accedit en unes condicions notablement menys favorables, amb salaris més baixos i sense possibilitats de promoció ni d’estabilització a la URV.

Malgrat això, la URV ha continuat creixent i millorant en tots els indicadors gràcies al sobreesforç realitzat per la plantilla, que ha comportat càrregues de treball excessives i desajustaments importants entre les funcions i les categories professionals.

A CCOO creiem que és urgent i imprescindible una major dotació pressupostària al capítol de personal.

foto grup 2019-23

Coneix el nostre pla d’acció pel PAS

El programa sindical de CCOO per al PAS es desenvolupa a través de 6 grans eixos, cadascún dels quals incorpora una sèrie d’objectius a assolir amb accions específiques i concretes.

Eix 1 – Condicions de treball i salarials

1.1.1 – Negociar un calendari laboral amb 35 hores setmanals amb períodes de tancament per estalvi energètic i reduccions de jornada a l’estiu

1.1.2 – Negociar un sistema de teletreball ampli i flexible

1.1.3 – Negociar els permisos i reduccions inclosos a l’acord Concilia (p.e: reducció d’ 1/3 de jornada amb 100% de sou durant el 1er any del nadó), incloent-hi també nous supòsits per la cura de persones depenents

1.1.4 – Negociar major flexibilitat horària, especialment en l’ús dels permisos, com ara els d’hospitalització i malaltia de familiars

1.1.5 – Negociar l’aplicació del 5% de la jornada anual de flexibilitat recollit en els acords generals de condicions de treball

1.2.1 – Aconseguir increments salarials iguals o superiors al IPC

1.2.2 – Recuperar l’import que resta pendent de les pagues extra arrabassades durant la crisi

1.3.1 – Desenvolupar un model de carrera professional del PAS per a la promoció al lloc de treball -tal com preveu l’EBEP i el conveni col·lectiu- . Cal establir un sistema de promoció per trams, basat en l’experiència, la formació i l’avaluació de l’acompliment d’objectius, a l’abast de tot el PAS

1.4.1 – Sol·licitar la recuperació de programes com l’ajut social, el plus menjador, o la formació universitària gratuïta. 

1.4.2 – Sol·licitar altres beneficis socials com assegurances de salut cofinançades, activitats de lleure, o el campus d’estiu infantil.

1.5.1 – Negociar un sistema de gestió de la presència més simple, àgil i flexible

1.5.2 – Reduir els tràmits burocràtics mitjançant la l’ús de noves tecnologies, l’optimització de procediments i la confiança mútua

Eix 2 – Estructura de la plantilla

2.1.1 – Estabilitzar al personal interí (PAS-F): negociar les convocatòries d’oposicions de l’escala administrativa i de l’escala de gestió per aconseguir les millors condicions, dins els límits que marca la llei, per al PAS interí

2.1.2 – Estabilitzar al personal temporal (PAS-L): negociar una modificació del Conveni Col·lectiu per a que les convocatòries de les places d’estabilització es facin amb convocatòria única i amb un barem que reconegui, tant com sigui possible, l’experiència en el lloc de treball.

2.2.1 – Exigir una valoració llocs de treball del PAS basada en criteris d’equitat interna i externa per ajustar els desequilibris salarials, amb el reconeixement de la categoria professional que realment correspon a cada lloc de treball

2.2.2 – Transformar les places d’auxiliar administratiu en administratiu (C-16), aplicant l’Acord d’Equiparació de la URV

2.2.3 – Transformar les places de grup IV en grup III, aplicant l’article 30 del Conveni

2.3.1 – Limitar el nombre de càrrecs de confiança i personal de lliure dessignació

2.3.2 – Exigir que les places estructurals que estiguin cobertes amb personal eventual es cobreixin mitjançant concurs per a permetre la promoció interna del PAS de la URV

2.4.1 – Cal fer una valoració del volum de treball actual de les unitats per evitar les sobrecàrregues constants que comporten riscos per a salut i quantificar les places necessàries per a cada unitat

2.4.2 – Cal crear noves places i unitats per modernitzar la universitat, adequades als nous temps, per poder fer front als reptes de futur

2.5.1 – Negociar nous barems per als concursos, basats en els principis d’igualtat mèrit i capacitat, que estiguin adaptats a la realitat actual i permetin la mobilitat

2.5.2 – Assegurar la promoció interna amb un acord que garanteixi l’oferta periòdica de places de promoció interna a la URV

Eix 3 – Salut laboral

3.1.1 – Dotar d’espais i equipaments dignes a cada centre de treball per a que el personal pugui menjar i utilitzar el seu temps de descans en condicions adequades

3.1.2 – Establir un mecanisme de mediació de conflictes interpersonals

3.1.3 – Fomentar activitats d’esport, d’oci i culturals per a l’enfortiment de les relacions interpersonals i la cohesió del PAS

3.2.1 – Mantenir les avaluacions de riscos psicosocials i aplicar les mesures correctores que se’n deriven.

3.2.2 – Assegurar que a la URV es prenen totes les mesures de seguretat i salut necessaries i adequades als diferents llocs de treball

3.3.1 – Treballar per aconseguir un protocol específic per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de gènere

Eix 4 – Formació

4.1.1 – Millorar la qualitat de l’oferta formativa incorporant formació a mida i cursos proposats pels treballadors

4.1.2 – Mantenir una oferta variada i actualitzada de cursos basats en habilitats personals (soft skills) així com en coneixements tècnics (hard skills)

4.1.3 – Ampliar les places del programa de desenvolupament professional (formació universitària)

4.2.1 – Ampliar les places de les estades d’idiomes a l’estranger per millorar l’anglès

4.2.2 – Fomentar els programes de mobilitat del PAS en institucions o universitats estrangeres

4.3.1 – Habilitar un espai Moodle amb formació específica per a la preparació d’oposicions i concursos a la URV, accesible a tot el personal

Eix 5 – Comunicació i transparència

5.1.1 – Crear un grup de treball intern de comunicació

5.1.2 – Mantenir els canals presencials: Assamblees, reunions informatives, i tracte individualitzat

5.1.2 – Potenciar els canals digitals:

 • Millorar les comunicacions per correu electrònic
 • Desenvolupar una nova web i un blog
 • Incrementar la presència a xarxes socials

5.2.1 – Habilitar un espai per a la rendició de comptes i el grau d’acompliment de les propostes del programa al finalitzar el mandat

5.3.1 – Proposar la creació d’un Portal de l’Empleat a la URV per millorar la comunicació de l’empresa amb els treballadors i la interacció entre usuaris i equips

Eix 6 – Model d’universitat que volem

 • Una URV més propera
 • Una URV més ecològica i sostenible
 • Una URV més innovadora

 • Una URV més igualitària i justa
 • Una URV més social
 • Una URV més moderna i digitalitzada
 • Una URV més transparent
 • Una URV més saludable

 • Una URV més internacionalitzada