Tasca sindical

La nostra secció sindical té com a objectiu principal assegurar el benestar dels treballadors i treballadores de la URV mitjançant l’establiment d’una dinàmica de diàleg social entre la direcció de la Universitat i els seus empleats i empleades.

Les nostres funcions principals són les següents:

  • Negociar les condicions laborals generals en l’àmbit de la mesa d’Universitats, així com el conveni col·lectiu del PAS Laboral.

  • Negociar condicions laborals específiques als grups de treball de la URV

  • Participar als tribunals de selecció de places de la URV

  • Participar al Comitè de Seguretat i Salut de la URV

  • Convocar assemblees i reunions informatives

  • Assesorar legalment als treballadors/es de la URV en matèria laboral

  • Actuar de mediadors en conflictes laborals a la URV

  • Organitzar mobilitzacions (manifestacions, vagues) quan és necessari

  • Formalitzar denúncies col·lectives als tribunals quan és necessari

PAS oficina

Els grups de treball

Els grups de treball són el sistema d’organització que hem adoptat per agilitar i avançar en la tasca negociadora a la URV. Des de CCOO URV l’hem promogut perquè garanteix el treball conjunt i unitari de PAS-F i PAS-L, que és un dels nostres principis.

Actualment tenim 5 grups de treball de negociació actius (entre la part social i la universitat) i un grup de treball intern de CCOO en matèria de Comunicació.

Calendari laboral

membres ccoo

Rubén, Pilar, Noèlia, Dúnia, Joel

Gestió de la presència

membres ccoo

Rubén, Pilar, Noèlia, Dúnia, Joel, Miquel

Formació

membres ccoo

Noèlia, Dúnia, Roc

Teletreball

membres ccoo

Dúnia, Joel, Tere, Marina, Pilar, Maria

Oposicions, concursos i convocatòries

membres ccoo

Joan, Esteve, Gema, Dúnia, Joel

Comunicació (intern PAS-PDI)

membres ccoo

Noèlia, Joel, Iolanda, Joan, Gema, Agustí, Toni