Seguretat i Salut

Des de CCOO defensem que cal ampliar el focus en relació a la Salut Laboral: és imprescindible exigir que la feina no comporti, de cap manera, cap risc per a la salut física ni mental però no ens volem quedar aquí perquè creiem que també és important crear les condicions per promoure la cohesió i el bon clima laboral, que contribueixen a un ambient de treball saludable. D’altra banda, cal seguir avançant per eradicar absolutament de la nostra universitat totes les conductes d’assetjament. Volem:

  • Garantir el manteniment d’avaluacions periòdiques de riscos psicosocials i col·laborar en l’aplicació de mesures correctores
  • Aconseguir un protocol contra l’assatjament sexual
  • Establir un sistema de mediació per resoldre conflictes interpersonals que malmeten el clima laboral
  • Fomentar iniciatives destinades a millorar el clima laboral i la salut mitjançant activitats esportives, de lleure i culturals
seguretat i salut

Com a representants legals dels treballadors una de les nostres funcions és la d’exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i d’altres regles relacionades amb la seguretat i la salut en el treball.

Aquesta labor es porta a terme mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut on hi participen els delegats de prevenció de CCOO així com representants de la resta de sindicats, de l’oficina de prevenció de riscos i de la direcció de la Universitat Rovira i VIrgili.

Els delegats i delegades de prevenció tenen capacitat per:

  • Col·laborar amb la URV en la millora de l’acció preventiva.
  • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en la execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
  • Ser consultats per la URV, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions a que fa referència la Llei de Prevenció de riscos laborals.
  • Exercir una tasca de supervisió sobre el compliment de la normativa de PRL.

En l’excercici de les seves funcions, els delegats de prevenció poden proposar a l’òrgan de representació dels treballadors l’adopció de l’acord de paralització d’activitats a que es fa referència en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 31/95

Els teus delegats de prevenció

Pau Galiana
Pau GalianaPDI
Teresa Torres
Teresa TorresPDI
Pedro Marta
Pedro MartaPAS
Pedro Cabanillas
Pedro CabanillasPAS