Loading...
FAQ2021-02-23T12:54:09+01:00

Preguntes freqüents del PAS

Quants dies de vacances té cada treballador/a?2021-02-25T18:09:50+01:00

Per norma general, el PAS de la URV disposa de 22 dies laborables de vacances anualment.

Quan es poden fer les vacances l’any 2022?2021-12-23T17:02:49+01:00

El calendari laboral del 2022 estableix un període ordinari de gaudiment de vacances del 21 de juliol al 9 de setembre. Eventualment, amb autorització expressa de la gerència al responsable de la unitat, es poden gaudir dins el període extraordinari que va del 1 al 20 de juliol.

El període de tancament d’estiu comprès entre el 8 i el 26 d’agost de l’any 2022 és de gaudiment obligatori de vacances per a tot el personal. D’aquesta previsió en queda exclòs el personal que es consideri efectius mínims de funcionament.

Excepcionalment, es poden gaudir les vacances fora dels mesos d’estiu previa sol·licitud motivada pel treballador i autoritzada per la gerència i el responsable de la unitat.

Quantes hores ha de treballar el PAS anualment?2020-12-26T17:08:48+01:00

El cómput anual d’hores de treball és de 1.462 hores, d’acord amb l’article 42 del conveni col·lectiu del PAS laboral de les Universitats Públiques Catalanes.

Quina és la jornada setmanal del PAS?2021-12-23T17:04:14+01:00

La jornada laboral del PAS de la URV és de 35 hores setmanals.

Quants dies de vacances es poden fer fora del període establert?2021-02-25T18:10:27+01:00

Sens perjudici de les necessitats del servei, un màxim de 5 dies del total de dies de vacances es poden fer fora del període de vacances establert.

Quantes hores d’afers propis té cada treballador/a?2021-02-25T18:11:44+01:00

El PAS de la URV pot gaudir d’un màxim de 42 hores d’afers propis per any, o la part proporcional en cas de reducció de jornada. Si es consumeixen les hores d’afers propis per dies a raó de 5 hores/dia, representarien un màxim de 8 dies i 2 hores d’afers propis.

Què és l’autoregulació horària?2020-12-26T17:07:30+01:00

És un sistema de gestió de la presència flexible que dota de certa autonomia al treballador o treballadora per gestionar el seu horari. Consisteix en una bossa única de saldo horari.

De manera automàtica, cada cop que un empleat o empleada fa hores de més durant la seva jornada laboral (diaria) es carrega l’excedent horari dins d’aquesta bossa (crèdit en positiu), i es descarrega quan es fan menys hores de les previstes (crèdit en negatiu). Aquest mecanisme permet acumular un saldo positiu de fins a 20 hores i un saldo negatiu de -10 hores o la part proporcional que correspongui d’acord a la jornada laboral realitzada.

A final d’any (31 de desembre), el saldo d’aquesta bossa ha de ser zero o positiu. En el cas de ser positiu, es podran passar fins a un màxim de 10 hores a la bossa de l’any següent.

Com es gaudeixen els afers propis a la URV?2021-02-25T17:03:48+01:00

Els afers propis es gaudeixen per hores. Tanmateix, com a mesura de flexibilitat, s’estableix la possibilitat de gaudir del dia sencer consumint 5 hores d’afers propis, el temps excedit d’aquesta jornada tindrà la consideració de temps a recuperar que s’haurà de compensar amb saldo horari positiu durant l’any. El saldo de fitxatge no pot superar les 10 hores en negatiu en cap moment de l’any i ha de ser zero o positiu al tancament de l’any (31 de desembre).

Què és el teletreball?2021-02-02T08:39:48+01:00

Es considera teletreball aquella modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l’Administració i mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació.
En qualsevol cas, el teletreball ha de contribuir a una millor organització del treball a través de la identificació d’objectius i l’avaluació del seu compliment.

Com es regula el teletreball?2021-02-02T08:51:52+01:00

La normativa d’aplicació en la modalitat de teletreball es desenvolupa en cada Administració pública, sent aquesta objecte de negociació col·lectiva.

D’acord amb el RDL 29/2020 totes les administracions públiques han de desenvolupar de manera negociada amb la representació legal dels treballadors i treballadores els instruments normatius propis reguladors de teletreball.

Les administracions públiques que hagin d’adaptar la seva normativa de teletreball que preveu el RDL 29/2020 disposen d’un termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest.

A qui s’aplica el RDL 29/2020?2021-02-02T09:00:49+01:00

A les empleades i empleats públics, és a dir: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral —ja sigui fix, per temps indefinit o temporal— i personal eventual de l’Administració pública (definició d’empleat públic segons l’EBEP, article 8).

He de demanar autorització per acollir-me a la modalitat de teletreball?2021-02-23T12:42:33+01:00

Sí, es tracta d’una modalitat que ha de ser “expressament autoritzada” i compatible amb la modalitat presencial.

Un cop autoritzada la modalitat de teletreball, podria teletreballar tota la meva jornada?2021-02-02T09:03:32+01:00

La modalitat de teletreball mai pot suposar la no prestació presencial dels serveis públics o una limitació per accedir-hi per part de la ciutadania. Per tant, la prestació de serveis a distància serà mixta, amb una part presencial.

Què passa si no disposo dels mitjans necessaris per teletreballar?2021-02-02T09:04:48+01:00

S’explicita, amb caràcter bàsic, que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han d’anar a càrrec de l’Administració, i que aquests s’han d’establir com a fruit de la negociació col·lectiva.

En la modalitat de teletreball, es mantenen els meus drets i deures com a treballador/a?2021-02-02T09:07:02+01:00

Si. El teletreball no pot implicar, en cap cas, un minvament en els drets i deures (individuals o col·lectius) de les empleades i empleats públics, incloent-hi la normativa de prevenció de riscos laborals que sigui aplicable, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació del servei de manera presencial.
Es recullen les garanties en matèria de salut laboral, protecció de dades i dret a la desconnexió digital. Queden recollides també la voluntarietat i la reversibilitat per a les persones treballadores, els criteris objectius en l’accés, que han de ser negociats en l’elaboració de les normes de desenvolupament de l’EBEP, i la necessitat de salvaguardar la igualtat entre homes i dones.

Hi ha hagut alguna experiència en la modalitat de teletreball a la URV abans de la pandèmia?2021-02-02T09:08:07+01:00

Sí, durant el període de setembre 2018 a juliol 2019 es va desenvolupar el I Pla Pilot de Teletreball per al PAS de la URV.

Hi ha un temari per les proves?2021-02-25T18:52:30+01:00

Totes les convocatòries per a proveir places de plantilla inclouen el temari corresponent, independentment que siguin places funcionàries o laborals, excepte les de provisió de llocs de treball pel sistema de concurs (o concurs de mèrits).

El temari ha de tenir un contingut que qualsevol persona pugui preparar-se.

Quins sistemes de selecció de personal hi ha?2021-02-25T18:51:34+01:00

Els sistemes de provisió es fan mitjançant convocatòria pública.

En funcionaris de carrera, s’utilitza l’oposició, el concurs-oposició i, excepcionalment, el concurs.

En laborals fixes, l’oposició, el concurs-oposició i el concurs de valoració de mèrits.

En tots els casos s’han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

L’oposició i el concurs-oposició sempre han d’incloure proves per a determinar la capacitat dels aspirants.

Quins elements es tenen en compte en la selecció del PAS?2021-02-25T18:55:28+01:00

Aquells que estableix la convocatòria, que sempre ha de respectar les normes i acords aplicables.

En concret, en primer lloc, cal tenir coneixements suficients de català i castellà; si no pots acreditar-los (https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/equiv_llista.pdf), hauràs de superar una prova específica.

Els principals aspectes a valorar són l’antiguitat, l’experiència i la formació.

En la majoria dels processos també hi ha proves selectives, que poden ser exàmens, presentació de memòries o projectes, i una entrevista. Cada prova és eliminàtora: cal obtenir una puntuació mínima per seguir en el procés de selecció.

Els conceptes a valorar i el pes de cada un són objecte de negociació amb els òrgans de representació sindical.

Com es formen els tribunals de selecció?2021-02-25T18:56:41+01:00

En tots els casos hi ha persones designades per la gerència i persones designades pels òrgans de representació dels treballadors; en alguns casos hi ha membres externs a la URV.

Els membres dels tribunals han de complir amb els requisits de règim de contractació i titulació legalment establerts.

El personal eventual (de lliure dessignació) no pot formar part del tribunal de selecció. Poden ser -com també altres persones- assessors del tribunal amb veu i sense vot.

Què haig de fer per treballar com a PAS a la URV?2021-02-25T11:30:46+01:00

Has de resultar seleccionada en una convocatòria. Les convocatòries per treballar com a PAS es publiquen a la seu electrònica de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/ .

De vegades, excepcionalment, s’han contractat reforços a través del SOC; quan això succeeix, s’ha de donar publicitat a aquesta crida de personal al SOC.

Què significa ser interí/ina? I reforç?2021-02-25T18:44:51+01:00

D’acord amb l’EBEP, són funcionàries interines les persones nomenades com a tals per algun dels motius següents: cobertura d’una plaça vacant quan no és possible cobrir-la amb una funcionària de carrera, substitució transitòria de la persona titular d’una plaça, execució de programes temporals, o excés o acumulació de tasques.

El personal contractat per l’última d’aquestes causes és el que entenem com a “reforç”, tot i que aquesta categoria no existeix com a tal.

Ocupo una plaça interinament, podré estabilitzar-m’hi? Com? Quan?2021-02-25T18:47:00+01:00

D’una banda, la forma d’estabilitzar-se com a PAS de la URV és resultar seleccionada en la convocatòria de plaça de plantilla corresponent; de l’altra, per poder estabilitzar-t’hi cal que aquesta plaça estigui vacant.

Quant a la selecció i provisió de vacants, és possible que la plaça que ocupes no sigui convocada com a tal sinó que formi part d’un grup de places ofertades conjuntament; en aquest cas, la provisió d’aquesta plaça serà per concurs.

Ocupo una plaça laboral de suport a un projecte, podré estabilitzar-m’hi? Com? Quan?2021-02-25T18:47:50+01:00

Per la pròpia naturalesa de la plaça no podràs estabilitzar-t’hi ja que quan finalitzi el projecte també finalitzarà la necessitat de contractació.

Dit això, però, de vegades hi ha projectes dels quals en resulta la implantació de noves tasques estructurals que requereixen de noves places de plantilla; si es dona aquest cas, en el procés selectiu es valorarà la teva experiència.

Quin és el mínim d’hores que es poden agafar d’afers propis dins d’un mateix dia?2021-12-23T17:11:56+01:00

Mínim s’han d’agafar 2 hores d’AAPP. No es poden gaudir de fraccions més petites.

Si agafo un dia complet amb 5 hores d’AAPP, les hores restants d’on es treuen?2021-12-23T17:14:54+01:00

El temps excedit de les 5h d’AAPP es resta del saldo d’autoregulació horari.

Quins són els períodes de baixa activitat (tancament) al 2022?2021-12-23T17:15:38+01:00

Setmana Santa: del 11  al 14 d’abril de 2022

Nadal: del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener 2023

Els acompanyaments al metge de familiars com els hem de fitxar? Són hores a recuperar? O conciliació?2021-12-23T17:16:29+01:00

Es disposen de 6h per l’acompanyament al metge d’un familiar. Si es necessiten més de 6h s’utilitzen hores del saldo fitxant hores a recuperar.

Quantes hores tinc en concepte d’indisposició?2021-12-23T17:18:21+01:00

Es disposen d’un màxim de 8 dies per any.

Quan es pot fer jornada continuada durant el 2022?2021-12-23T17:19:07+01:00

Del 13 de juny al 9 de setembre es pot fer jornada continuada: és a dir, es continuen fent 35 h setmanals però en horari de matí, sense l’obligació de treballar a la tarda.

Quina és la franja de presència obligada?2021-12-23T17:22:49+01:00

En l’horari estàndard, de 9 a 14 h (o la part proporcional si tens reducció de jornada). Mentre estigui vigent el Pla de Contingència per la COVID-19, hem acordat que la franja de presència obligada sigui de 10 a 14 h.

Es poden utlitzar hores del saldo de regualació dins l’horari de presencia obligada?2021-12-23T17:22:18+01:00

No, s’han d’utilitzar hores a recuperar.

Quina és la franja de dinar si es fa la tarda?2021-12-23T17:21:28+01:00

El temps mínim de descans per dinar és de 30 min. Es pot dinar a partir de les 14.00 h

Quan estic obligat/a a fer la pausa per dinar?2021-12-23T17:23:58+01:00

Si la teva jornada s’estén més enllà de les 16.00h i has treballat 7 hores consecutives

Quin són els marges d’acumulació de saldo tant positiu com negatiu?2021-12-23T17:24:32+01:00

Es pot acumular fins a 20h en positiu i 10h en negatiu.

A final d’any el saldo d’autoregulacio ha de quedar en positiu o a 0?2021-12-23T17:25:08+01:00

Hem acordat que es puguin traspassar un màxim de 10 h a l’any següent.

Si necessito faltar a la feina 1h inclosa dintre de la franja de presencia obligada , com ho fitxo?2021-02-25T17:48:22+01:00

Hores a recuperar.

Go to Top