A les empleades i empleats públics, és a dir: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral —ja sigui fix, per temps indefinit o temporal— i personal eventual de l’Administració pública (definició d’empleat públic segons l’EBEP, article 8).