En tots els casos hi ha persones designades per la gerència i persones designades pels òrgans de representació dels treballadors; en alguns casos hi ha membres externs a la URV.

Els membres dels tribunals han de complir amb els requisits de règim de contractació i titulació legalment establerts.

El personal eventual (de lliure dessignació) no pot formar part del tribunal de selecció. Poden ser -com també altres persones- assessors del tribunal amb veu i sense vot.