febrer 2021

Ocupo una plaça laboral de suport a un projecte, podré estabilitzar-m’hi? Com? Quan?

2021-02-25T18:47:50+01:00febrer 25th, 2021|, |

Per la pròpia naturalesa de la plaça no podràs estabilitzar-t’hi ja que quan finalitzi el projecte també finalitzarà la necessitat de contractació. Dit això, però, de vegades hi ha projectes dels quals en resulta la implantació de noves tasques estructurals que requereixen de noves places de plantilla; si es dona aquest cas, en el procés [...]

Comentaris tancats a Ocupo una plaça laboral de suport a un projecte, podré estabilitzar-m’hi? Com? Quan?

Ocupo una plaça interinament, podré estabilitzar-m’hi? Com? Quan?

2021-02-25T18:47:00+01:00febrer 25th, 2021|, |

D’una banda, la forma d’estabilitzar-se com a PAS de la URV és resultar seleccionada en la convocatòria de plaça de plantilla corresponent; de l’altra, per poder estabilitzar-t’hi cal que aquesta plaça estigui vacant. Quant a la selecció i provisió de vacants, és possible que la plaça que ocupes no sigui convocada com a tal sinó [...]

Comentaris tancats a Ocupo una plaça interinament, podré estabilitzar-m’hi? Com? Quan?

Què significa ser interí/ina? I reforç?

2021-02-25T18:44:51+01:00febrer 25th, 2021|, |

D’acord amb l’EBEP, són funcionàries interines les persones nomenades com a tals per algun dels motius següents: cobertura d’una plaça vacant quan no és possible cobrir-la amb una funcionària de carrera, substitució transitòria de la persona titular d’una plaça, execució de programes temporals, o excés o acumulació de tasques. El personal contractat per l’última d’aquestes [...]

Comentaris tancats a Què significa ser interí/ina? I reforç?

Què haig de fer per treballar com a PAS a la URV?

2021-02-25T11:30:46+01:00febrer 25th, 2021|, |

Has de resultar seleccionada en una convocatòria. Les convocatòries per treballar com a PAS es publiquen a la seu electrònica de la URV: https://seuelectronica.urv.cat/treballar-a-la-urv/convocatories-pas/ . De vegades, excepcionalment, s'han contractat reforços a través del SOC; quan això succeeix, s'ha de donar publicitat a aquesta crida de personal al SOC.

Comentaris tancats a Què haig de fer per treballar com a PAS a la URV?

Com es formen els tribunals de selecció?

2021-02-25T18:56:41+01:00febrer 25th, 2021|, |

En tots els casos hi ha persones designades per la gerència i persones designades pels òrgans de representació dels treballadors; en alguns casos hi ha membres externs a la URV. Els membres dels tribunals han de complir amb els requisits de règim de contractació i titulació legalment establerts. El personal eventual (de lliure dessignació) no [...]

Comentaris tancats a Com es formen els tribunals de selecció?

Quins elements es tenen en compte en la selecció del PAS?

2021-02-25T18:55:28+01:00febrer 25th, 2021|, |

Aquells que estableix la convocatòria, que sempre ha de respectar les normes i acords aplicables. En concret, en primer lloc, cal tenir coneixements suficients de català i castellà; si no pots acreditar-los (https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/equiv_llista.pdf), hauràs de superar una prova específica. Els principals aspectes a valorar són l'antiguitat, l'experiència i la formació. En la majoria dels processos [...]

Comentaris tancats a Quins elements es tenen en compte en la selecció del PAS?

Quins sistemes de selecció de personal hi ha?

2021-02-25T18:51:34+01:00febrer 25th, 2021|, |

Els sistemes de provisió es fan mitjançant convocatòria pública. En funcionaris de carrera, s'utilitza l'oposició, el concurs-oposició i, excepcionalment, el concurs. En laborals fixes, l'oposició, el concurs-oposició i el concurs de valoració de mèrits. En tots els casos s'han de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. L'oposició i el concurs-oposició sempre han d'incloure [...]

Comentaris tancats a Quins sistemes de selecció de personal hi ha?

Hi ha un temari per les proves?

2021-02-25T18:52:30+01:00febrer 25th, 2021|, |

Totes les convocatòries per a proveir places de plantilla inclouen el temari corresponent, independentment que siguin places funcionàries o laborals, excepte les de provisió de llocs de treball pel sistema de concurs (o concurs de mèrits). El temari ha de tenir un contingut que qualsevol persona pugui preparar-se.

Comentaris tancats a Hi ha un temari per les proves?
Go to Top