La normativa d’aplicació en la modalitat de teletreball es desenvolupa en cada Administració pública, sent aquesta objecte de negociació col·lectiva.

D’acord amb el RDL 29/2020 totes les administracions públiques han de desenvolupar de manera negociada amb la representació legal dels treballadors i treballadores els instruments normatius propis reguladors de teletreball.

Les administracions públiques que hagin d’adaptar la seva normativa de teletreball que preveu el RDL 29/2020 disposen d’un termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest.