Si. El teletreball no pot implicar, en cap cas, un minvament en els drets i deures (individuals o col·lectius) de les empleades i empleats públics, incloent-hi la normativa de prevenció de riscos laborals que sigui aplicable, excepte aquells que siguin inherents a la realització de la prestació del servei de manera presencial.
Es recullen les garanties en matèria de salut laboral, protecció de dades i dret a la desconnexió digital. Queden recollides també la voluntarietat i la reversibilitat per a les persones treballadores, els criteris objectius en l’accés, que han de ser negociats en l’elaboració de les normes de desenvolupament de l’EBEP, i la necessitat de salvaguardar la igualtat entre homes i dones.