El calendari laboral del 2022 estableix un període ordinari de gaudiment de vacances del 21 de juliol al 9 de setembre. Eventualment, amb autorització expressa de la gerència al responsable de la unitat, es poden gaudir dins el període extraordinari que va del 1 al 20 de juliol.

El període de tancament d’estiu comprès entre el 8 i el 26 d’agost de l’any 2022 és de gaudiment obligatori de vacances per a tot el personal. D’aquesta previsió en queda exclòs el personal que es consideri efectius mínims de funcionament.

Excepcionalment, es poden gaudir les vacances fora dels mesos d’estiu previa sol·licitud motivada pel treballador i autoritzada per la gerència i el responsable de la unitat.