Sens perjudici de les necessitats del servei, un màxim de 5 dies del total de dies de vacances es poden fer fora del període de vacances establert.