Es considera teletreball aquella modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el contingut competencial del lloc de treball pot desenvolupar-se, sempre que les necessitats del servei ho permetin, fora de les dependències de l’Administració i mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació.
En qualsevol cas, el teletreball ha de contribuir a una millor organització del treball a través de la identificació d’objectius i l’avaluació del seu compliment.