És un sistema de gestió de la presència flexible que dota de certa autonomia al treballador o treballadora per gestionar el seu horari. Consisteix en una bossa única de saldo horari.

De manera automàtica, cada cop que un empleat o empleada fa hores de més durant la seva jornada laboral (diaria) es carrega l’excedent horari dins d’aquesta bossa (crèdit en positiu), i es descarrega quan es fan menys hores de les previstes (crèdit en negatiu). Aquest mecanisme permet acumular un saldo positiu de fins a 20 hores i un saldo negatiu de -10 hores o la part proporcional que correspongui d’acord a la jornada laboral realitzada.

A final d’any (31 de desembre), el saldo d’aquesta bossa ha de ser zero o positiu. En el cas de ser positiu, es podran passar fins a un màxim de 10 hores a la bossa de l’any següent.