D’acord amb l’EBEP, són funcionàries interines les persones nomenades com a tals per algun dels motius següents: cobertura d’una plaça vacant quan no és possible cobrir-la amb una funcionària de carrera, substitució transitòria de la persona titular d’una plaça, execució de programes temporals, o excés o acumulació de tasques.

El personal contractat per l’última d’aquestes causes és el que entenem com a “reforç”, tot i que aquesta categoria no existeix com a tal.