Aquells que estableix la convocatòria, que sempre ha de respectar les normes i acords aplicables.

En concret, en primer lloc, cal tenir coneixements suficients de català i castellà; si no pots acreditar-los (https://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/certificats_de_catala/arxius/equiv_llista.pdf), hauràs de superar una prova específica.

Els principals aspectes a valorar són l’antiguitat, l’experiència i la formació.

En la majoria dels processos també hi ha proves selectives, que poden ser exàmens, presentació de memòries o projectes, i una entrevista. Cada prova és eliminàtora: cal obtenir una puntuació mínima per seguir en el procés de selecció.

Els conceptes a valorar i el pes de cada un són objecte de negociació amb els òrgans de representació sindical.