Els sistemes de provisió es fan mitjançant convocatòria pública.

En funcionaris de carrera, s’utilitza l’oposició, el concurs-oposició i, excepcionalment, el concurs.

En laborals fixes, l’oposició, el concurs-oposició i el concurs de valoració de mèrits.

En tots els casos s’han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

L’oposició i el concurs-oposició sempre han d’incloure proves per a determinar la capacitat dels aspirants.