Missatge principal

 • CCOO ha liderat totes les iniciatives per defensar el drets del PDI de la URV.
 • CCOO és la única veu crítica als Consells de Govern i al Claustre Universitari.
 • CCOO ha estat i estarà a totes les lluites en defensa dels drets del PDI i de una universitat pública, gratuïta, de qualitat i inclusiva.

Petites dosis

 • CCOO ha liderat la demanda d’avaluació dels quinquennis de PDI en comissió de servei. A més a més es començaran les proves amb professorat associat.
 • CCOO no accepta que es discrimini cap col·lectiu i mai recolzarà propostes de l’equip de direcció on s’aplica selectivament la LOSU, deixant fora als TEU (realitzant 36 crèdits, no a 24) i als lectors (que fan 24 i no 18).
 • CCOO defensa el principi de mateixa feina mateix sou, que afecta directament a la butxaca de Ramon y Cajal, Maria de Zambrano, Margarita Sales i comissions de serveis.
 • CCOO defensa el dret a la promoció a catedràtic, un aspecte que no és prioritari: portem dos anys sense convocatòria.
 • CCOO considera que el model d’avaluació docent és injust: sempre penalitza als mateixos professors de certes assignatures i cursos.
 • CCOO troba que la negociació és sempre el millor procediment, que les universitats trenquin les negociacions és lícit, però acusar-nos d’haver-ho fet és indigne.
 • Ets professorat associat i la URV en comptes d’oferir-te un contracte indefinit t’ofereix un contracte com a professor substitut o com a PIPF? Ets PIPF i veus que no tens cap possibilitat de ser professorat substitut? CCOO està en absolut desacord.

Futur

Ara, tenim nous reptes: l’aplicació de la LOSU. La URV ha decidit només implantar un dels seus articles, el que implica la precarització extrema del PDI, creant la figura de professor substitut. Sense cap procediment, sense cap normativa. CCOO considera que tenir 129 PDI, el 17% del total, amb un salari brut anual de 11604 € per 24 ECTS no és acceptable. Serà la figura més precària de totes les universitats catalanes (nòmina de » 663 €). Recordem-ho quan parlem de taxes d’abandonament, de rànquings universitaris, de qualitat docent…

 • CCOO insisteix en planificar un relleu generacional ordenat. L’envelliment de la plantilla hauria d’aixecar les alarmes a qualsevol institució: un 45,3% del PDI permanent té més de 50 anys i el 5,3%, menys de 40. Sense polítiques de captació de talent jove i un disseny de carrera professional no anem enlloc.
 • CCOO defensa una política de tolerància zero en els casos d’assetjament, mobbing, abús de poder, i contra els drets de les persones LGTBI+.

Model d’universitat que volem

 • Una URV més propera
 • Una URV més ecològica i sostenible
 • Una URV més innovadora

 • Una URV més igualitària i justa
 • Una URV més social
 • Una URV més moderna i digitalitzada
 • Una URV més transparent
 • Una URV més saludable

 • Una URV més internacionalitzada