Coneix el nostre programa

El programa sindical de CCOO per al PAS es desenvolupa a través de 6 grans eixos, cadascún dels quals incorpora una sèrie d’objectius a assolir amb accions específiques i concretes.

Eix 1 – Condicions de treball i salarials

 • Millorar el calendari laboral: recuperar la reducció d’estiu
 • Millorar les jornades i horaris: avançar en permisos i reduccions horàries
 • Ampliar la flexibilitat horària, en especial del personal de tarda, redefinint els horaris concrets de presència obligada
 • Consolidar i millorar el teletreball: més i millors eines, més i millor organització
 • Assolir reducció de jornada (mantenint el sou) per a més grans de 55 anys
 • Aconseguir que es reconegui tot el temps treballat independentment de l’horari en el que s’ha realitzat
 • Aconseguir increments salarials iguals o superiors a l’IPC
 • Recuperar el premi jubilació del PAS-F
 • Equiparar els triennis de PAS-F als de PAS-L
 • Recuperar i millorar el complement de productivitat
 • Desenvolupar un model de carrera professional del PAS per a la promoció al lloc de treball: l’experiència, la formació i el rendiment s’han de traduir en reconeixement professional i en millores retributives
 • Aconseguir una dotació econòmica suficient per a implementar la carrera professional
 • Assegurar que totes les places es cobreixen mitjançant concursos per donar opcions a la promoció vertical
 • Recuperar els beneficis socials del PAS: fons d’acció social (per a odontologia, òptica, escoles bressol, etc.) i campus d’estiu URV
 • Aconseguir la jubilació anticipada amb contracte de relleu per PAS-F
 • Recuperar les matrícules universitàries gratuïtes per al PAS i familiars
 • Dignificar el reconeixement per 25 anys d’antiguitat
 • Facilitar una mobilitat amb la reducció dels preus dels dels aparcaments, bonificacions en el transport públic i el foment dels transports no contaminants
 • Aconseguir major transparència i claredat en els processos de gestió de personal: borses, convocatòries, etc.
 • Reduir els tràmits burocràtics i optimitzar els processos
 • Establir relacions laborals basades en la confiança mútua
 • Negociar un sistema de gestió de la presència més simple, àgil i flexible, que redueixi les incidències del fitxatge
 • Facilitar el reconeixement de les hores extres treballades, la gestió i el cobrament àgil.

Eix 2 – Plantilla i places de PAS

 • Reclamar a la Generalitat major finançament pel PAS
 • Demanar que la URV augmenti la inversió en la plantilla de PAS
 • Crear les places necessàries per treballar sense estrès ni sobrecàrregues
 • Dotar de noves places per revertir les externalitzacions, especialment a les consergeries
 • Crear noves places per estabilitzar tot el personal interí precari (PAS-F) i el personal temporal (PAS-L)
 • Assegurar la continuïtat de les interines al lloc de treball: no limitar a 3 anys ni a 9 mesos.
 • Negociar unes condicions favorables per l’accés del personal interí i temporal en les noves convocatòries de PAS-L i PAS-F
 • Exigir el reconeixement de la categoria professional que realment correspon a cada lloc de treball
 • Augmentar els nivells i els complements de treball més baixos de cada grup (PAS-L) o escala (PAS-F)
 • Transformar les places de grup IV en grup III, aplicant l’article 30 del Conveni
 • Dotar amb un complement específic les places amb requeriment de nivell d’anglès
 • Homogeneïtzar els sistemes de provisió de places, per evitar diferències en l’accés
 • Regular que les vacants es cobreixin respectant les categories de cada plaça
 • Negociar un acord que reguli, de manera pública, transparent i ordenada, la promoció interna temporal
 • Acabar amb les comissions de servei injustificades
 • Finalitzar les comissions de servei prolongades en el temps i aconseguir que aquestes places es convoquin segons els sistemes de provisió (interinatges, places).
 • Exigir que els interinatges sobre vacants es convoquin en el termini més breu possible
 • Negociar un sistema obert de permutes internes
 • Exigir que es facin concursos de trasllat amb una periodicitat acordada
 • Negociar un sistema que permeti la mobilitat interna també pel PAS-L
 • Exigir transparència i agilitat en la gestió de les borses
 • Garantir que la informació de borses sigui pública i s’actualitzi regularment
 • Evitar que la URV utilitzi serveis externs de selecció de personal, com el SOC
 • Crear borses per a substitucions en totes les categories de PAS-L i PAS-F
 • Limitar la creació de places de lliure designació i promoure les places estructurals de plantilla que facilitin la promoció interna
 • Evitar que hi hagi places estructurals de plantilla cobertes amb personal eventual

Eix 3 – Formació

 • Potenciar un programa de formació adequada a les necessitats reals de cada servei i unitat
 • Incloure formacions transversals per a la millora de les competències personals i professionals
 • Negociar l’accés gratuït a l’oferta formativa de la Fundació URV
 • Recuperar les estades formatives d’idiomes a l’estranger pel PAS
 • Mantenir els espais de formació interna per preparar les convocatòries provisió de places
 • Valorar i remunerar la participació del PAS com a docents en accions formatives
 • Obrir la possibilitat d’accedir a les formacions per a tot el PAS
 • Facilitar la tramitació de les formacions externes especialitzades
 • Recuperar l’oferta formativa presencial

Eix 4 – Salut laboral

 • Realitzar una nova avaluació de riscos psicosocials i aplicar les mesures correctores que se’n derivin.
 • Fomentar programes d’hàbits saludables i d’activitat física
 • Negociar un protocol per aplicar la desconnexió digital tal com preveu la legislació vigent
 • Demanar la revisió i adequació dels sistemes de climatització per assegurar un entorn de treball òptim per al personal
 • Demanar la instal·lació de mesuradors de CO2 als espais de treball amb més de 5 treballadors
 • Aplicar protocols per prevenir la sobrecàrrega mental i tensional
 • Instaurar un servei de suport psicològic per al PAS
 • Incloure formacions sobre ergonomia en el Pla de Formació del PAS
 • Renovar l’equipament i adequar els espais per aconseguir una bona ergonomia i unes millors condicions ambientals

Eix 5 – Igualtat i diversitat

 • Aconseguir un protocol específic d’assetjament sexual i per raó de gènere
 • Negociar, tal com preveu la Llei d’Igualtat, un nou Pla d’Igualtat amb una perspectiva sindical que faci èmfasi en la conciliació, la doble jornada, el sostre de vidre, etc.
 • Ampliar l’oferta de formacions per a la conscienciació del PAS en relació a la diversitat
 • Incloure en el Pla de Formació del PAS, de manera sistemàtica, formacions per detectar i erradicar l’assetjament a la feina
 • Oferir un servei de suport a les treballadores víctimes de violències masclistes
 • Crear i valorar les figures de responsables d’igualtat en el PAS
 • Facilitar que el PAS pugui accedir a les activitats de difusió i sensibilització sobre igualtat i diversitat que es fan a la URV

Eix 6 – Model d’universitat

 • Aconseguir que la URV, com a administració pública, sigui un referent en les relacions laborals
 • Assegurar que el personal de les empreses que treballen per a la URV tenen unes condicions laborals dignes
 • Reforçar el paper del PAS en els òrgans de decisió interna de la URV (Consell de Departament, Consell de Govern)
 • Reconèixer el paper del PAS dins del funcionament de la Universitat