Una nova modalitat que ha arribat per quedar-se.

Fins ara, el PAS de la URV només l’havíem conegut com a treball a distància durant la pandèmia. Serà l’any 2022 quan s’implementi definitivament aquesta nova modalitat amb caràcter ordinari.

Però… què és el teletreball?

És una forma d’organització i de desenvolupament del treball que, mitjançant l’ús de les TIC, permet que els treballadors i treballadores realitzin les seves funcions fora del seu centre de treball.

Aquesta modalitat de treball es pot fer efectiva en diferents nivells, des del treball 100% en remot fins a models híbrids que combinen el treball en remot amb el treball presencial.

A la URV, es va portar a terme una prova pilot de teletreball que es va desenvolupar del setembre del 2018 al juliol de 2019.

El marc legal del teletreball

El teletreball no és nou d’ara, fa gairebé 20 anys, en l’àmbit de la Unió Europea, el 16 de juliol de 2002 es va signar a Brussel·les l’Acord marc europeu sobre el teletreball, amb la finalitat d’impulsar aquesta nova modalitat de prestació de serveis.

Entre els signants de l’acord es troben la confederació europea de sindicats ETUC (European Trade Union Confederation), de la qual CCOO en formem part, i les principals organitzacions patronals europees (BusinessEurope, SME i CEEP), representant les grans corporacions, les PIMEs i el sector públic respectivament.

Entre altres coses, aquest acord marc estableix que el teletreball ha de ser voluntari i reversible per ambdues parts (ocupador i empleat) i no ha d’afectar l’estatus de l’empleat ni provocar cap greuge comparatiu en termes de drets laborals respecte als treballadors que presten serveis de manera presencial al seu centre de treball.

L’acord també estableix que l’empresa ha de ser la responsable dels següents elements:

 • Aprovisionament i manteniment dels equipaments
 • Costos directes del teletreball
 • Facilitar un suport tècnic apropiat
 • Seguretat i salut
 • Formació

I, pel que fa a l’organització del treball:

 • El teletreballador és responsable de la gestió del seu temps de treball (dins el marc de la legislació aplicable, els convenis col·lectius o les normes de l’empresa)
 • La càrrega de treball i els estàndards de rendiment han de ser equivalents als dels treballadors presencials
 • S’han de prendre mesures per prevenir l’aïllament dels teletreballadors

A nivell estatal, el RD 29/2020 introdueix un nou article a l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) que habilita el teletreball a totes les administracions públiques de l’estat, i estableix que aquest serà objecte de negociació col·lectiva.

set up de teletreball

A nivell català, podem utilitzar com a referent el Decret 77/2020, del 4 d’agost que regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

Aquest Decret estableix la possibilitat del desencorament del lloc de treball físic de moltes de les activitats que es realitzaven de forma presencial, però sobretot aquest decret promou un canvi cultural en l’organització que es fonamenta en 4 grans eixos:

 • L’orientació als resultats.
 • La superació de la cultura de la presencialitat.
 • La confiança mútua i la pro-activitat dels servidors públics.
 • La captació i retenció de talent a l’organització.

Cal tenir en compte que per acollir-se a aquesta modalitat el treballador o treballadora ha d’ocupar un lloc de treball amb tasques susceptibles de ser desenvolupades de forma autònoma i no presencial, sense necessitat de supervisió presencial o guiatges continuats, atenent-se als mitjans requerits per al seu desenvolupament.

En conseqüència, alguns llocs de treball, la prestació efectiva dels quals només queda garantida amb la presència física de l’empleat o empleada en el centre de treball, no podrien acollir-se a aquesta modalitat.

Les negociacions sobre el teletreball a la URV

Pel que fa a les Universitats Públiques de Catalunya, el passat mes de juliol de 2021 es va arribar a un acord a la mesa d’Universitats per al desenvolupament del teletreball pel PAS. La part pública i la part social van manifestar la seva voluntat de que aquest acord es pogués aplicar abans del 31 de desembre de 2021.

Tanmateix, les gerències d’algunes Universitats, entre les quals s’inclou la URV, ni tant sols han començat a negociar els seus reglaments interns de teletreball amb Juntes i Comitès… Es per això que a dia d’avui, dubtem molt que la gerència de la URV pugui garantir l’assoliment d’aquest compromís.

Des de CCOO-URV seguim pressionant per activar ja aquesta negociació. No volem esperar més, la possibilitat de fer teletreball s’ha d’implementar ja!

La nostra visió del teletreball

No estem en una era de canvis, estem en un canvi d’era

Els companys i companyes de CCOO volem que la URV estigui a l’avantguarda de les noves tendències i esdevingui un referent per a les empreses i la societat en la seva organització del treball.

En aquest sentit, el teletreball és un motor del canvi que permet introduir noves maneres de treballar en la nostra institució i un acompanyament en el procés de transformació digital.

No es poden passar per alt els seus nombrosos avantatges:

Infografia teletreball

Font: Elaboració pròpia. Ilustracions vectorials gràcies a www.freepik.es

Més enllà dels avantatges que hem comentat, resulta evident que l‘optimització del temps de treball, a banda de tenir un efecte positiu en la productivitat, genera més satisfacció en el personal, atesa la disponibilitat de temps que comporta, i aquesta major satisfacció reverteix en l’organització en termes d’una major implicació.

Com trobar el punt d’equilibri? El teletreball flexible

Des del sindicat creiem que cal establir un model que garanteixi una atenció a la ciutadania de qualitat (presencial i virtual) aprofitant els nombrosos avantatges del teletreball tant pels empleats com per la pròpia Universitat.

En la nostra opinió, la flexibilitat i la responsabilitat són les dues palanques clau per tal que els empleats puguin organitzar-se de la millor manera possible, conciliant les 3 esferes principals:

Diagrama teletreball flexible

La Universitat del segle XXI

Creiem que la URV ha de prendre mesures per facilitar aquest canvi de paradigma, possibilitant una gestió del temps eficaç i el respecte a la vida personal i familiar dels professionals.

En termes organitzatius, algunes mesures poden ser la implantació d’un horari acotat per fer reunions (p.e de 9:00 a 14:00) amb una durada limitada i objectius clarament definits.

D’igual forma, també creiem que cal implantar mesures adreçades a la desconnexió digital com ara l’aplicació d’un horari restringit per fer trucades de feina o, fins i tot, per l’enviament de correus electrònics.

El teletreball ocasional, la victòria del sentit comú

La URV també hauria de preveure en la seva normativa interna el teletreball ocasional per tot el seu personal, de la mateixa manera que fa la Generalitat de Catalunya en alguns supòsits, com ara:

 • Per completar la jornada quan es duguin a terme activitats fora del centre de treball, evitant així desplaçaments ineficients.
 • Per fer encàrrecs concrets en cas que el teletreball resulti més eficient.
 • O bé en situacions d’emergència derivades de plans de protecció civil.