IUn any més, arribem a una de les dates més rellevants del moviment feminista, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, amb tant per celebrar i tants problemes per solucionar. Dues són les mesures que hem de destacar: una nova reforma laboral, (la primera dels últims 15 anys que no redueix els drets dels treballadors), i una important pujada del salari mínim fins a 1.000 euros. Aquestes dues mesures tenen un impacte positiu en els col·lectius que més pateixen la precarietat, com les dones.

Arribem a aquest 8-M desitjant que es confirmi que som al final d’una pandèmia que ha aturat la nostra societat i que ha trasbalsat el món sencer, especialment entre nosaltres, les dones, que patim de manera més cruel i evident les situacions més precàries. Per això, CCOO hem estat des del minut zero d’aquesta pandèmia lluitant i donant cobertura a les persones treballadores, que han trobat al sindicat les certeses que no han existit en el mercat laboral. Per fer-ho possible hem obert el sindicat a les dones en situació de precarietat i, també, a les dones víctimes de la violència masclista, fent dels nostres espais sindicals llocs segurs.

La reforma laboral contribuirà a la igualtat

Celebrem la valoració del diàleg social i la negociació col·lectiva que representa l’acord de la reforma laboral que permetrà millorar la vida de milions de dones, les quals han estat les que més han patit la temporalitat, la parcialitat involuntària i la irregularitat. Les dones hem estat víctimes dels contractes temporals en la majoria dels casos, concretament, en gairebé un 22,6 %, davant un 18 % dels homes. aquesta reforma limita l’encadenament de contractes eventuals i regula el conveni sectorial d’aplicació de les contractes i subcontractes, tan utilitzades en sectors com la neteja o les cambreres de pisos i les empreses multiserveis.

De les paraules als fets, per la igualtat tenim un pla

A més d’aquesta reforma laboral, els plans d’igualtat són un element essencial en l’equitat retributiva i de condicions laborals, i una de les eines fonamentals per a la correcció de la bretxa salarial, que acompanya les dones durant tota la seva vida laboral i s’eixampla en les franges d’edat més altes, tal com es mostra en l’Informe sobre la bretxa salarial, elaborat per CCOO. Els plans d’Igualtat aboquen els sindicats, legitimats democràticament als centres de treball mitjançant les eleccions sindicals, a destinar enormes recursos propis per donar cobertura legal a milions de persones treballadores i a contribuir a assolir l’objectiu de la igualtat real. Els plans d’igualtat suposen un element clau en la correcció de la bretxa retributiva al nostre país, però la implantació de la norma no està exempta de dificultat.

8M, les Comissions Obreres exigim

Per això, aquest 8-M, CCOO de Catalunya, com a sindicat feminista d’homes i dones, els plans d’igualtat, seran el tema central de reivindicació. Per això, exigim:

  • Més consciència social i compromís de les empreses i les patronals respecte de la seva responsabilitat en matèria d’igualtat.
  • El respecte i el reconeixement democràtic dels sindicats i de la representació legal de les persones treballadores, com a subjectes legitimats en la negociació col·lectiva.
  • La necessària sensibilització i visió de gènere de les persones negociadores als centres de treball, amb formació també del personal directiu i amb responsabilitat a l’empresa.
  • La responsabilitat d’anar més enllà de la norma legal, amb la participació de les plantilles i transparència envers aquestes, per desenvolupar la implantació i el seguiment del pla, un cop signat. Parlem, per exemple, de l’establiment de mesures de corresponsabilitat sense impacte retributiu per afavorir la incorporació de dones a grups i a nivells professionals o a llocs de treball històricament masculinitzats.
  • La dotació de partides pressupostàries empresarials per a l’elaboració, el diagnòstic i la implementació dels plans.
  • Recursos per a la Inspecció de Treball en matèria de vigilància del compliment de les empreses i les administracions en matèria d’igualtat, especialment en la detecció d’incompliments sobre l’obligatorietat de disposar de protocols d’assetjament (obligatoris a totes les empreses sense fer distincions en funció de la seva mida).
  • La publicació de l’eina de valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per dotar-nos d’instruments que ens permetin valorar-los sense estereotips ni biaixos de gènere.
  • La implicació de les administracions públiques en polítiques d’igualtat en matèria de contractacions, promocions i condicions laborals, així com l’elaboració d’un protocol a Catalunya per regular el registre dels seus plans d’igualtat, dels quals estan exemptes segons la norma actual.

I a la URV?

A la URV, a data d’avui, 8M, no és possible trobar al portal de transparència de la URV les retribucions salarials desagregades per sexe. La URV incompleix així el RD 902/2020, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que obliga a fer pública aquesta informació. Des de CCOO URV, instem a l’equip rectoral a publicar ja aquestes dades. Sense dades no és possible detectar problemes ni trobar solucions que incorporin la perspectiva de gènere. Per començar, no és el mateix que la bretxa salarial estigui a l’inici de la carrera professional que en els seus darrers estadis.

Per corregir això (i moltes altres coses), CCOO proposarem que el proper Pla d’Igualtat sigui fruit de la negociació col·lectiva, tal com estableix la legalitat vigent, i esdevingui un tema prioritari a la Mesa General de Negociació de la URV, que tractarà els temes que afectin a les condicions de treball comunies del PAS i el PDI de la URV.

Per un 8-M sense estereotips ni discriminacions ni violències, ni en el món del treball ni enlloc!

CCOO Catalunya, per la igualtat real! A CCOO, per la Igualtat, #TenimUnPla

Consulta els actes del 8M a Tarragona

Llegeix el Manifest de CCOO de Catalunya