Ahir, 5 de juliol, CCOO, com a primer sindicat de la funció pública, vam signar, juntament amb UGT i CSIF, un nou acord per estabilitzar l’ocupació en el sector públic, compensar l’abús i evitar el frau en la contractació.

Els termes finals de l’Acord són fruit de les propostes de CCOO i de la fermesa amb què el sindicat les ha defensat. Asseguren un procés d’estabilització en el que s’incloguin totes les places, indemnitzacions per a totes les persones que no obtinguin un lloc fix, el rescat a través de les borses per a les persones que no superin els processos i millores en els processos d’accés i selecció (concursos o concursos-oposició).

Després de complexes i intenses negociacions, l’Àrea Pública de CCOO hem aconseguit que en el document final s’incloguin, de forma força satisfactòria, els punts clau pel sindicat que no s’incloïen en la proposta inicial del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública..

Des del primer moment, CCOO ens hem mantingut ferms a l’hora de defensar que aquest Acord havia de contenir tres elements essencials: un nou acord d’estabilització en línia amb els que vam signar al 2017 i 2018, però amb millores; la transposició de la Directiva Comunitària de no discriminació entre personal fix i temporal (clàusules 4 i 5 de la Directiva 1999/70), i mesures per evitar l’abús o frau en la contractació; i, finalment, un tercer apartat amb compromisos per seguir negociant la resta de temes pendents a partir del mes de setembre.

Hem aconseguit superar les traves existents i hem pogut aconseguir un Acord que inclou reivindicacions fonamentals amb les suficients garanties:

En primer lloc, s’estableix una taxa addicional perquè surtin totes les places, estiguin o no en llocs d’estructures, on no computi la taxa de reposició. A més, es marca la simplificació de les fases d’oposició amb la possibilitat d’agrupar proves i agilitar els terminis. A més, pel que fa a la fase de concurs, es defineix que el pes de l’experiència ha de ser majoritari.

CCOO hem aconseguit eliminar de l’ Acord i del RDL la referència a la Taxa de Reposició en dos sentits: d’una banda, s’autoritza una taxa addicional per poder convocar totes les places, estiguin o no en les relacions de llocs de treball o plantilles; i, de l’altra, es desvincula la contractació de nou personal de la taxa de reposició, a diferència de la intenció inicial del Ministeri.

Un dels punts més rellevants és que aquest procés d’estabilització ha d’estar conclòs, amb les places executades al 100%, abans de finals 2024.

Un fita sense precedents de l’Acord és que s’estableix el dret a una indemnització, a raó de 20 dies per any treballat, per a tot el personal interí que estigui en una plaça objecte d’estabilització, encara que no superi el procés, així com la possibilitat de quedar novament en borsa.

Per evitar l’abús de la temporalitat, CCOO hem aconseguit la indemnització en la reforma del TREBEP, com a mesura compensatòria, sancionadora i dissuasòria perquè les administracions compleixin. Es fixen a més les condicions del que es considera abús i les responsabilitats oportunes per a les administracions que incompleixin. I, com a element clau, s’inclouen també els terminis per cobrir amb personal fix les places vacants ocupades per personal interí.

En l’Acord i la reforma de l’TREBEP es transposa també la directiva europea 1999/70 pel que fa a l’homologació dels drets laborals del personal temporal en relació al personal fix.

Totes aquestes mesures són un bon marc general, que haurà de ser adaptat als diferents sectors i administracions: l’Acord inclou les mesures per a l’adaptació tant a l’Administració general, com a les autonòmiques i locals.

CCOO farem un seguiment constant de el desenvolupament i aplicació d’aquest Acord, i vetllarem perquè es facin realitat els seus objectius i per assegurar que, de manera efectiva, es consolidi l’ocupació, s’erradiqui la precarietat de les administracions públiques i s’aconsegueixi que els serveis públics tinguin els recursos que necessiten.

L’Acord estableix que, a partir de setembre, s’iniciarà un nou calendari de negociació i diàleg social amb l’objectiu d’arribar a un altre acord global a la funció pública, especialment tot el relatiu a l’impuls de la promoció interna i els trasllats.

Per a CCOO, en aquesta negociació, els temes més rellevants han estat: l’increment de les plantilles, la jornada laboral, la carrera i qualificació professional, la recuperació de poder adquisitiu, els plans d’igualtat i formació, la millora de les condicions laborals i de jubilació, el rejoveniment de les plantilles i la modernització de l’Administració pública, entre d’altres.

CCOO seguirem pressionant i defensant que es elimini definitivament la taxa de reposició i treballant per aconseguir totes les nostres reivindicacions, amb l’objectiu de millorar els serveis públics i les condicions laborals de les seves treballadores i treballadors.