El passat dijous (18/03/2021) es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis del Covid-19 (que desenvolupa el Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny).  És un text que abarca moltes qüestions: en la tramitació al Senat, s’ha afegit una disposició addicional que preveu la possibilitat de prorrogar contractes de l’àmbit de la recerca que hagin estat afectats per la pandèmia.

Aquesta norma possibilita prorrogar fins a 5 mesos els contractes predocs i postdoc amb càrrec al finançament procedent de convocatòries d’ajudes de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació que tinguin prevista la seva finalització entre el 2 d’abril de 2021 i l’1 d’abril de 2023. No obstant això, exclou contractes de treball de durada determinada que haguessin prorrogat la seva vigència per aplicació de la Disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, no podran beneficiar-se d’una segona pròrroga en virtut de l’indicat en aquesta disposició addicional.

Des de CCOO denunciem que aquesta mesura no és suficient per a pal·liar els efectes que la pandèmia ha tingut sobre el treball del personal investigador, especialment el personal investigador en formació. A més a més, l’exclusió del personal al qual li va ser prorrogat el contracte en virtut Reial decret llei 11/2020 és injusta des del moment que no es té en compte que les limitacions per a desenvolupar la recerca han continuat durant aquest últim any. Per últim, exigim la pròrroga de tots els contractes independentment de la seva font de finançament, per tal d’incloure al personal investigador contractat amb els recursos de les universitats i els centres d’investigació.

Des de CCOO ja vam reclamar la pròrroga de tots els contractes d’investigador predoctoral en formació i postdoctoral exclosos dels Reial Decrets Llei 11/2020 i 15/2020. Exigim a les universitats l’aplicació immediata d’aquesta nova pròrroga i l’extensió de la pròrroga fins el màxim legal permès (durada de l’estat d’alarma + 3 mesos addicionals) de tots els contractes del personal investigador afectat per aquelles normes i la percepció de les retribucions durant el període de pròrroga.

A banda d’aquestes pròrrogues, cal recordar que en el col·lectiu del personal investigador hi ha un conflicte obert per la negativa de les universitats a aplicar el que estableix l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). Des de CCOO continuarem reclamant, per tots els mitjans, la pròrroga del 4t any dels contractes predoctorals que la URV i altres universitats no tenen previst renovar.